Laen MAK rahastamisvahendist

 

Anname teada, et Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahendi finantsvahendite osalise ammendumise tõttu ei finantseerita rahastamisvahendist MAK meede 4 "Investeeringud materiaalsesse varasse" tegevuse liigi 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks" sihtvaldkonna 6A [4] tegevusi.

 

Taotluste menetlemisega alustatakse 08.02.2016.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Rahastamisvahendist finantseeritakse põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning maaettevõtluse mitmekesistamise valdkonnas kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid. Rahastamisvahend peab toetama Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide ja ühtse strateegilise raamistiku eesmärke:

  • väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate [1] ja põllumajandussektori (EAFRD [2] puhul) ning kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi [3] puhul) konkurentsivõime suurendamine;
  • keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine;
  • kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.

 

Rahastamisvahend peab leevendama rahastamisvahendite eelhindamisel selgunud turutõrkeid. Rahastamisvahendite eelhindamise aruanne on toodud ministeeriumi kodulehel.

 

Sihtasutus saab rahastamisvahendist pakkuda järgmisi finantstooteid:

 

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.
 

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus ning finantstoote tingimuste punktis nr 2 toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003.

 


[1] Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, 17. juuni 2014, ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks lisa 1 mõistes.
[2] Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
[3] Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

[4] Tegevusvaldkondade mitmekesistamine, väikeettevõtete loomine ja arendamine ning töökohtade loomise hõlbustamine