Tagatised

Kiviaed

Mis on tagatis?

Tagatis on käendus, mille sihtasutus annab ettevõtja võlakohustusele (pangalaen, liising vms).

Mis on tagatise eesmärk?

Tagatise eesmärk on tagada ettevõtjatele parem juurdepääs laenuvahenditele, tõstes ettevõtja krediidikõlblikkust, mida võivad vähendada ebapiisav või mittelikviidne tagatisvara, alustamisjärgus ettevõtja kõrge risk, suundumine uude tegevusvaldkonda, varasema laenukogemuse puudumine või ebaselge usaldusväärsus.

Kes on tagatise sihtgrupp?

Sihtasutus annab tagatist väikese ja keskmise suurusega ettevõttele (VKE), mis pole finantsraskustes ja millel puuduvad maksuvõlad. VKE kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat,  aastakäive ei ületa 50 mln eurot  ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 mln eurot. 

Sihtasutus finantseerib Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud biomajandusvaldkonna ning maapiirkondade äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.
Sihtasutus finantseerib (sh tagab) selliseid biomajandusvaldkonna ettevõtteid või esindusorganisatsioone, kelle tegevuse eesmärgiks on Eestis tekkiva bioloogilise vara tootmine või väärindamine või kes kasutavad oma toodangu tegemisel olulises osas Eestist pärit toorainet või tegutsevad selliste ettevõtete või organisatsioonide huvides. Sihtasutuse tooted on suunatud eelkirjeldatud tingimust arvestades järgmistele tegevustele: toidu tootearendus, sisendite müük esmatootjatele, esmatootmine, toodete kokkuost ja vahendamine, töötlev tööstus, tootjate otseturundus. Ettevõtja või esindusorganisatsiooni tegevuskohale piirangud puuduvad, kuid sihtasutus ei finantseeri otseseid eksporditehinguid.
Lisaks biomajandusvaldkonna tegevustele finantseerib (sh tagab) sihtasutus maapiirkondade ettevõtteid ja mittetulundussektorit, kui finantseerimist vajav tegevus võimaldab luua või säilitada töökohti maapiirkondades või parendab või säilitab maapiirkondade elukvaliteeti. Maapiirkondadeks loetakse kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn ja Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused ning Tartu linn. Mittetulundussektori osas loetakse maapiirkonnaks ka Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused. Sihtasutus ei finantseeri tegevusi järgmistes valdkondades: kinnisvara arendus (näiteks elamute ehitus, tööstuspiirkondade rajamine jms) ning maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine (välja arvatud, kui finantseeringul on selge seos maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise või säilitamisega).

Millised on tagamise põhimõtted?

Tagatis ei vabasta ettevõtjat varalisest vastutusest. Ettevõtjal lasub esmane vastutus laenukohustuse täitmise eest. Kui mingitel põhjustel ettevõtja äri ebaõnnestub ja laenusaaja panditud varast ei piisa laenujäägi kustutamiseks, maksab sihtasutus kokkulepitud tagatissumma välja laenuandjale.

Kui suure summa ulatuses on võimalik tagatist saada?

Ettevõtja võlakohustust tagatakse kuni 80% ulatuses põhivõlast.
Maksimaalne tagatissumma on piiratud 2 500 000 euroga.

Kuidas tagatist taotleda?

Kui olete veendunud, et ilma täiendava tagatiseta laenu ei anta ja soovite laenule sihtasutuse tagatist, piisab kui informeerite laenuandjat. Konkreetsele laenule vajaliku tagatise ulatuse otsustab laenuandja. Tagatise saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele tagatise taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.  Tagatis on tasuline. Tagatislepingu sõlmimine ja muutmine on tasuta.

 

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.

Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir +372 648 4017 laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu  +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt 648 4771 marina.kytt@mes.ee