Ukraina kriisi laenukäendus

Kinnitatud
MES nõukogu 11.11.2022
otsusega nr 3.1


Ukraina kriisi laenukäendus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele (Ukraina kriisi käendus)

1. Ukraina kriisi abikava eesmärk

Võimaldada Ukraina kriisist mõjutatud ettevõtjatele juurdepääs likviidsusele ja rahastusele, käendades käibekapitali- ja investeerimislaene.

2. Sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad)  komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes, kes on:

  • põllumajandussaaduste esmatoojad;
  • kalandus- ja/või vesiviljelusettevõtjad;
  • põllumajandussaaduste esmatoojaid ühendavad või kalandus-ja/või vesiviljelusettevõtjaid ühendavad esindusorganisatsioonid.  

Suurettevõtjad, kes on  põllumajandussaaduste esmatoojaid ühendavad või kalandus-ja/või vesiviljelusettevõtjaid ühendavad esindusorganisatsioonid.

3. Nõuded laenutaotlejale

- Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.

- Laenutaotleja suhtes ei ole kehtestatud EL’i sanktsioone.  

- Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenusaaja laenu käendamise.

4. Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutusele

 

 

 

  • Krediidi- või finantseerimisasutusel on sihtasutusega kehtiv koostööleping.
  • Krediidi- või finantseerimisasutus on määranud laenusaajale reitingu või skooringu või maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu.  
  • Krediidi- või finantseerimisasutus on teinud ettevõtja suhtes laenuotsuse, milles on määratud antava laenu suurus, tähtaeg ning võimalik intressimäär.

5.  Laenukäendus 

 5.1. Laenu sihtotstarve

Uued investeerimis- ja käibekapitalilaenud, laenude refinantseerimine ei ole üldjuhul lubatud.

5.2. Laenu suurus

Laenu põhisumma ei ületa:

(i) 15% laenusaaja kolme viimase lõppenud aruandeperioodi keskmisest aasta kogukäibest; või

(ii) 50% energiakuludest käendustaotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

5.3. Käenduse maksimaalne suurus ja ulatus

 

Maksimaalne käendussumma ettevõtja kohta on kuni 5 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui:

  • 90 % proportsionaalselt käendatavast laenu põhisummast; või
  • 35% fikseeritult käendatavast laenu põhisummas.

Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

5.4. Käenduse kestus

Kuni 6 aastat.

5.5. Käendustasu

Sõltub käenduse kestvusest: kuni 1-aasta minimaalselt 1%; üle 1-aasta minimaalselt 2%.  

6.  Käenduse taotlemine ja nõuded taotlusele

 

(a) Sihtasutus võtab käenduse taotlusi vastu kuni 15.12.2023 (kaasa arvatud).

(b) Krediidi- või finantseerimisasutus edastab sihtasutusele vormikohase käenduse taotluse. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel. Käenduse taotlus peab olema omakäeliselt allkirjastatud krediidi- või finantseerimise asutuse volitatud esindaja poolt.

(c)  Krediidi- või finantseerimisasutus esitab sihtasutusele koos käenduse taotlusega krediidi- või finantseerimisasutuse laenukomitee otsuse ja memo, mis sisaldab käendust vajava projekti lühikirjeldust, sh viidet Ukraina kriisi sõjast põhjustatud mõju kohta. Lisaks esitab krediidi- või finantseerimisasutus laenutaotleja eelmise majandusaasta aruande, käendustaotlusele eelnenud kvartali bilansi ja kasumiaruaruande, muud sihtasutuse jaoks vajalikuks peetavad dokumendid.

7. Käenduse taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine

(a) Krediidi- ja finantseerimisasutuste poolt esitatud käenduse taotlused registreeritakse ja vaadatakse läbi vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.

(b) Käendusleping peab olema jõustunud hiljemalt 31.12.2023 (kaasa arvatud).

8. Riigiabi

Sihtasutus annab käendusega laenusaajale riigiabi, mida antakse  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 3 punktil b alusel ja kooskõlas Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabimeetmete ajutine kriisiraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale“ (peatükk 2.3; edaspidi ka Ukraina kriisiraamistik).

9. Abi taotlemine

 

(a) Laenutaotleja esitab sihtasutusele taotluse riigiabi saamiseks sihtasutuse poolt kinnitatud ja sihtasutuse veebilehel avaldatud taotlusvormil.

(b)  Abitaotlusi võtab sihtasutus vastu kuni 19.12.2023.

10. Välistused ja piirangud

Laenukäendusi ei anta ettevõtjatele, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioone, sealhulgas, kuid mitte ainult:

a. sanktsioonide kehtestamiseks vastu võetud õigusaktides konkreetselt nimetatud isikute, üksuste või asutuste suhtes;

b. selliste ettevõtjate suhtes, kes on ELi sanktsioonidega hõlmatud isikute, üksuste või asutuste omandis või kontrolli all, või

c. ELi sanktsioonidega hõlmatud tööstusharudes tegutsevate ettevõtjate suhtes niivõrd, kuivõrd abi kahjustaks asjaomaste sanktsioonidega taotletavate eesmärkide saavutamist.

11. Meetme kehtivus

Ukraina kriisi laenukäenduse meede kehtib  kuni 31.12.2023 (kaasa arvatud).

12. Seadusandlik alus

Ukraina kriisi laenukäenduse meede kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas EL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „ Riigiabimeetmete ajutine kriisiraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale“, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ja kalandusturu korraldamise seaduse ning halduslepingu nr 297 muutmise lepingu alusel.Ukraina kriisi laenukäenduse meede: SIIN