Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES nõukogu 11.11.2016 otsusega nr 3.2

 

Eesmärk

Aunimetuse väljaandmise eesmärk on aidata kaasa maaelu ja kutsehariduse edendamisele ja toetada kutseõppeasutuses:
 
 • põllumajandus, põllumajandustöötaja;
 • metsamajandus, metsandus;metsur;
 • aiandus;aednik; nooremaednik
 • hobumajandus;hobuhooldaja
 • loomaarsti abiline
 • toiduainete töötlemine;
 • liikurmasinate tehnik, liikurmasinate juht; forvarderioperaator; harvesterioperaator
ameti- ja eriala õpetamisel tulemuslikult töötavat kutseõpetajat.  

Kandidaatidele esitatavad nõuded

Kandidaat peab olema:

 • kõrgharidusega (kraadi omamisel näidata kraad);
 • töötanud õpetajana maamajanduserialal vähemalt viis aastat;
 • avaldanud kolme viimase aasta jooksul ainealaseid publikatsioone või osalenud õpikute, töövihikute või muude kutseõppeasutuste vaheliselt kasutuselolevate õppematerjalide koostamisel;
 • osalenud õppeasutusesiseses või õppeasutustevahelises arendustegevuses või muudes tegevustes valdkonnas (koostöö teiste asutustega);
 • juhendanud õpilasvõistlustel või konkurssidel osalenud õpilasi või korraldanud kutseõppeasutuste vahelisi õpilasüritusi;
 • stažeerib/stažeerinud või osaleb erialases praktilises tegevuses (nt õppetaludes, katsemajandites vms).

Kandidaatide esitamine

Kandidaate võivad esitada kutseõppeasutused. Kirjalikud esildised (vaata allpool) esitatakse Maaelu Edendamise Sihtasutusele (Oru 21, Viljandi 71003, mes@mes.ee) hiljemalt 01. novembriks.

Esildis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • elukoht;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad (sh akadeemilise kraadi omistamise kohta);
 • õppeasutuse hinnang kutseõpetaja tööle, sh andmed ainealase, metoodilise ja kasvatus- ning arendustegevuse (töö kooli arengu- ja õppekava või ainekava koostamisel, töörühmades jne) kohta; tööalase koolituse tõendid; õppemetoodiliste materjalide ja pedagoogiliste või erialaste publikatsioonide loend või magistri- või doktorikraadi tõendavad dokumendid; õppeasutuse hinnang erialases praktilises töös osalemise kohta.

Andmed tuleb esitada vormikohases tabelis. 

Aunimetuse saajate väljaselgitamine

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja “Kandidaatidele esitatavad nõuded” all toodud kriteeriumid. Hiljemalt 15. novembriks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse omistamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja. 

Aunimetuse omistamine ja preemiate üleandmine

Aunimetuse omistavad ja ühekordse preemia suurusega 640 (kuussada nelikümmend) eurot annavad üle Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad igal aastal novembris toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aastalõpu üritusel.

Aunimetuse saaja võib uuesti kandidaadiks esitada peale 5 aasta möödumist eelmisest aunimetuse saamisest.

Komisjon võib välja anda ka eripreemiaid. Eripreemia saanu võib järgmisel aastal uuesti aunimetuse kandidaadiks esitada.

Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

 

Kandidaatide esitamiseks vajaliku vormi (esildise) leiad siit.