COVID-19 laenukäendus

 

Kinnitatud
MES nõukogu 09.04.2021 koosoleku
otsusega nr 3.1


COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele

1. COVID-19 käendamise kava eesmärk

COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning suurettevõtjatele.

2. Sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad)  komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes ning suurettevõtjad:

 • põllumajanduse esmatoojad;
 • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad;
 • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;
 • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad;
 • maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad;
 • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu;
 • sihtasutused;
 • mittetulundusühingud.

3. Nõuded laenutaotlejale

-  Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.

-  Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte (üldise grupierandi määruse tähenduses).

Erandina eespool märgitust võib mikro- või väikeettevõtja (üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses) olla raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel  maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

- Laenutaotleja on kogenud ootamatut likviidsuspuudust või likviidsuse puudumist.

- Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenusaaja laenu käendamise.

4. Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutusele

 

 

 

 • Krediidi- või finantseerimisasutusel on sihtasutusega kehtiv koostööleping.
 • Krediidi- või finantseerimisasutus  väljastanud laenusaajale reitingu või skooringu või maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu.  
 • Krediidi- või finantseerimisasutus on teinud ettevõtjale laenuotsuse, milles on määratud antava laenu suurus, tähtaeg ning võimalik intressimäär.

 

5. Meetme alusel pakutavad laenukäendused

5.1. Laenukäendus 1

Nõuded käendatavale laenule:

 

(a) Sihtotstarve

 • Uued käibekapitali- ja investeerimislaenud
 • Olemasolevad käibekapitali- ja investeerimislaenud (välja arvatud omanike laenud) tingimusel, et laenutingimused muutuvad laenusaaja jaoks soodsamaks

(b) Laen, mille tähtaeg on pärast 31.12.2020

 

Põhiosa ei ületa:

 • laenusaaja 2019. aasta või viimase sellise aasta kahekordne palgakulu, mille andmed on kättesaadavad (sh sotsiaalmaksud ning ettevõtja juures töötava, kuid ametlikult alltöövõtjate palgal oleva personaliga seotud kulu).1. jaanuaril 2019 või pärast seda loodud ettevõtjate puhul ei või maksimaalne laenusumma ületada kahe esimese aasta hinnangulisi palgakulusid; või

 

 • 25 % laenusaaja 2019. aasta kogukäibest; või

 

 • asjakohase põhjendusega ja tuginedes laenusaaja enda kinnitusele likviidsusvajaduste kohta, võib laenusummat suurendada, et katta VKE-de likviidsusvajadused laenu andmise järgseks 18 kuuks ja suurettevõtjate likviidsusvajadused laenu andmise järgseks 12 kuuks.

(c) Laen, mille tähtaeg on kuni 31. detsembrini 2020

Põhiosa võib olla suurem punktis 5.(a) nimetatud summadest tingimusel, et:

 • olemas on asjakohane põhjendus
 • abi proportsionaalsus on tagatud

käenduse ulatus

 

Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot  (st summeerituna kõik uued käendused ja ettevõttele antud käendused kokku), kuid mitte rohkem kui:

 • 90 % proportsionaalselt käendatavast laenu põhisummast; või
 • 35% fikseeritult käendatavast laenu põhisummas;
 • Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

käenduse kestus

Maksimaalselt 6 aastat.

käendustasu

Minimaalselt 1%, fikseeritud kuni 2 aastat ning arvestades COVID-19 teatises sätestatut (sh käendustasu ei tohi olla väiksem kui COVID-19 teatise punktis 25a sätestatud minimaalne tasu). Pärast 2 aastat on sihtasutusel õigus tõsta tasu.

 

käenduse väljastamine

Käendusega kaasneda võiv abiotsus tehakse hiljemalt 30. juuniks 2021 (kaas arvatud).

5.2. Laenukäendus 2

Nõuded käendatavale laenule:

 

sihtotstarve

 • Uued käibekapitali ja investeerimislaenud
 • Olemasolevad käibekapitali- ja investeerimislaenud (välja arvatud omanike laenud) tingimusel, et laenutingimused muutuvad laenusaaja jaoks soodsamaks

käenduse ulatus

(a) Kuni 100 % käendatavast laenu põhisummast,  kuid mitte rohkem kui:

- 225 tuhat eurot põllumajandussaaduste esmatootjatele;või

- 270 tuhat eurot kalanduse või vesiviljelusega tegelevale ettevõtjatele; või

- 1,8 miljoni eurot teistele ettevõtjatele.

(b) Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot  (st summeerituna kõik uued käendused ja ettevõttele antud käendused kokku).

(c) Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

käenduse kestus

Maksimaalselt 6 aastat

käendustasu

Võib olla 0%.

käenduse väljastamine

Käendusega kaasneda võiv abiotsus tehakse hiljemalt 30. juuniks 2021 (kaas arvatud).

6.  Käenduse taotlemine ja nõuded taotlusele

 

(a) Sihtasutus võtab käenduse taotlusi vastu kuni 20.06.2021 (kaasa arvatud).

(b) Vormikohase käenduse taotluse edastab sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutus, kes on teinud otsuse laenu andmise ja laenu tingimuste kohta. Käenduse taotlus tuleb omakäeliselt allkirjastada krediidi- või finantseerimise asutuse volitatud esindaja poolt. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.

(c) Koos käenduse taotlusega esitatakse sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutuse laenukomitee otsus, mis sisaldab käendust vajava projekti lühikirjeldust ja finantsandmeid ning laenutaotleja 2019. majandusaasta ja 2020. majandusaasta aruanded või finantsandmed 2019. aasta ja 2020. aasta lõpu seisuga (so bilansid ja kasumiaruanded), eelneva kvartali bilansi ja kasumiaruaruannet ja muid sihtasutuse jaoks vajalikuks peetavad dokumente.

7.Käenduse taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine

Krediidi- ja finantseerimisasutuste poolt esitatud käenduse taotlused registreeritakse ja vaadatakse läbi vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.

 

8. Riigiabi

Käendusega võib kaasneda riigiabi, mille andmisel lähtutakse: Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, (EL) nr 1408/2013, (EL) nr 651/2014 (artikkel 14), (EL) nr 702/2014; (EL) nr 1388/2014, (EL) nr 717/2014; Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (peatükk 3.1 ja 3.2) ning Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud abikavad.

9. Välistused ja piirangud

1. Laenukäendust nr 2 ei anta kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2014  artikli 1 lõike 1 punktides a – k nimetatud tegevusteks;

2. Käendusi ei anta ettevõtjatele, kes tegutsevad järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

a) ebaseaduslik majandustegevus: igasugune tootmine, kauplemine või muu tegevus, mis on asjaomase tootmise, kauplemise või tegevuse asukohariigi õigusruumi seaduste või eeskirjade alusel ebaseaduslik;

b) tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (va tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;

c) relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine: igasuguste relvade ja laskemoona tootmise ja nendega kauplemise rahastamine;

d) kasiinod. Kasiinod ja samaväärsed ettevõtted;

e) IT-sektori piirangud. Teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused, mis on seotud elektrooniliste andmeprogrammide

või lahendustega, mille i) otsene eesmärk on toetada:

   a) punktides a ja d osutatud piirangutega sektoritesse kuuluvat tegevust,

   b) interneti hasartmänge ja internetikasiinosid või

   c) pornograafiat,

või mille ii) eesmärk on võimaldada ebaseaduslikult

   a) siseneda elektroonilistesse andmesidevõrkudesse või

   b) laadida alla elektroonilisi andmeid;

f) bioteaduste sektori piirangud. Toetus sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud i) inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või ii) geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).

3. Sihtasutuse nõukogu võib käenduse andmisele kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

10. Meetme kehtivus

COVID-19 käendamise meede kehtib  kuni 30.06.2021 (kaasa arvatud).

11. Seadusandlik alus

COVID-19 käendamise meede kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas EL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (eelpool ka COVID-19 teatis), Euroopa Komisjoni poolt heas kiidetud abikavad, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ja kalandusturu korraldamise seaduse alusel.