COVID-19 laenukäendus

COVID-19 LAENUKÄENDUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE LÕPPES 31.12.2021

Kinnitatud
MES nõukogu 06.08.2021 koosoleku
otsusega nr 2.1


COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele

1. COVID-19 laenukäenduse eesmärk

COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning suurettevõtjatele.

2. Sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad)  komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes[1] ning suurettevõtjad:

 • põllumajanduse esmatoojad;
 • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad;
 • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;
 • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad;
 • maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad;
 • sihtasutused;
 • mittetulundusühingud.

3. Sihtpiirkond

(a) Biomajandusettevõtjate osas terve Eesti.

(b) Muude ettevõtjate osas loetakse sihtpiirkonnaks kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn, Tartu linn asustusüksusena ja Viimsi vald. Sihtpiirkondadeks loetakse Tallinna linna haldusalasse kuuluv Aegna saar ning Viimsi valla haldusalasse kuuluvad Naissaar ja Prangli saar.

(c) Sihtpiirkond tehakse kindlaks ettevõtja tegevuskoha järgi.

4. Nõuded laenutaotlejale

-  Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.

-  Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte (üldise grupierandi määruse tähenduses. Erandina eespool märgitust võib mikro- või väikeettevõtja (üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses) olla raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel  maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

- Laenutaotleja on kogenud ootamatut likviidsuspuudust.

- Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenusaaja laenu käendamise.

5. Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutusele

 

 

 

 • Krediidi- või finantseerimisasutusel on sihtasutusega kehtiv koostööleping.
 • Krediidi- või finantseerimisasutus on väljastanud laenusaajale reitingu või skooringu või maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu.  
 • Krediidi- või finantseerimisasutus on teinud ettevõtjale laenuotsuse, milles on määratud antava laenu suurus, tähtaeg ning intressimäär.

 

6. Meetme alusel antavad laenukäendused

 

6.1. Laenukäendus 1

Käendatava laenu sihtotstarve

(a) Uued käibekapitali- ja investeerimislaenud (v.a omanike laenude refinantseerimine)

(b) Olemasolevad käibekapitali- ja investeerimislaenud (v.a  refinantseeritud omanike laenud) tingimusel, et laenutingimused muutuvad laenusaaja jaoks soodsamaks

Käendatava laenu põhiosa ei ületa

 

(a) laenusaaja 2019. aasta või viimase sellise aasta kahekordne palgakulu, mille andmed on kättesaadavad (sh sotsiaalmaksud ning ettevõtja juures töötava, kuid ametlikult alltöövõtjate palgal oleva personaliga seotud kulu).1. jaanuaril 2019 või pärast seda loodud ettevõtjate puhul ei või maksimaalne laenusumma ületada kahe esimese aasta hinnangulisi palgakulusid; või

 

(b) 25 % laenusaaja 2019. aasta kogukäibest; või

 

(c) asjakohase põhjendusega ja tuginedes laenusaaja enda kinnitusele likviidsusvajaduste kohta, võib laenusummat suurendada, et katta VKE-de likviidsusvajadused laenu andmise kuule järgnevaks 18 kuuks ja suurettevõtjate likviidsusvajadused laenu andmise järgseks 12 kuuks.

Käenduse ulatus

 

Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot  (st summeerituna kõik uued käendused ja ettevõtjale antud käendused kokku), kuid mitte rohkem kui:

 • 90 % proportsionaalselt käendatavast laenu põhisummast; või
 • 35% fikseeritult käendatavast laenu põhisummast;
 • Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

Käenduse kestus

Maksimaalselt 6 aastat.

Käendustasu

Minimaalselt 1%.

6.2. Laenukäendus 2

Käendatava laenu sihtotstarve

(a) Uued käibekapitali ja investeerimislaenud (v.a omanike laenude refinantseerimine)

(b) Olemasolevad käibekapitali- ja investeerimislaenud (v.a  refinantseeritud omanike laenud) tingimusel, et laenutingimused muutuvad laenusaaja jaoks soodsamaks

Käenduse ulatus

(a) Kuni 100 % käendatavast laenu põhisummast,  kuid mitte rohkem kui:

- 225 tuhat eurot põllumajandussaaduste esmatootjatele[9];või

- 270 tuhat eurot kalanduse või vesiviljelusega tegelevale ettevõtjatele[10]; või

- 1,8 miljoni eurot teistele ettevõtjatele.

(b) Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot  (st summeerituna kõik uued käendused ja ettevõtjale antud käendused kokku).

(c) Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

Käenduse kestus

Maksimaalselt 6 aastat

Käendustasu

Minimaalselt 0,3%.

7.  Käenduse taotlemine ja nõuded taotlusele

 

(a) Sihtasutus võtab käenduse taotlusi vastu kuni 20.12.2021 (kaasa arvatud).

(b) Vormikohase käenduse taotluse edastab sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutus, kes on teinud otsuse laenu andmise ja laenu tingimuste kohta. Käenduse taotlus tuleb omakäeliselt allkirjastada krediidi- või finantseerimise asutuse volitatud esindaja poolt. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.

(c) Koos käenduse taotlusega esitatakse sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutuse laenukomitee otsus, mis sisaldab käendust vajava laenu lühikirjeldust ja finantsandmeid. Lisaks esitatakse: laenutaotleja 2019. majandusaasta aruanne; 2020. majandusaasta aruanne või finantsandmed 2020. aasta lõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne); eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruaruanne; muud sihtasutuse jaoks vajalikuks peetavad dokumendid.

8.Käenduse taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine

(a) Krediidi- ja finantseerimisasutuste poolt esitatud käenduse taotlused registreeritakse ja vaadatakse läbi vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.

(b)  Käendusleping sõlmitakse hiljemalt 31. detsembriks 2021 (kaasa arvatud).

9. Riigiabi

Käendusega võib kaasneda riigiabi, mille andmisel lähtutakse: Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, (EL) nr 1408/2013, (EL) nr 651/2014 (artikkel 14), (EL) nr 702/2014; (EL) nr 1388/2014, (EL) nr 717/2014; Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (peatükk 3.1 ja 3.2) ning Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud abikavad.

10. Välistused ja piirangud

1.  Laenukäendusi ei anta järgmistes valdkondades: kinnisvara arendus (näiteks elamute ehitus, tööstuspiirkondade rajamine jms) ning maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine (välja arvatud, kui finantseeringul on selge seos maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise või säilitamisega). Ehitussektori ettevõtete finantseerimisel rakendab sihtasutus vajadusel täiendavaid tingimusi.

2. Laenukäendust nr 2 ei anta kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2014  artikli 1 lõike 1 punktides a – k nimetatud tegevusteks;

3. Laenukäendusi ei anta ettevõtjatele, kes tegutsevad järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

a) ebaseaduslik majandustegevus: igasugune tootmine, kauplemine või muu tegevus, mis on asjaomase tootmise, kauplemise või tegevuse asukohariigi seaduste või eeskirjade alusel ebaseaduslik;

b) tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (va tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;

c) relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine: igasuguste relvade ja laskemoona tootmise ja nendega kauplemise rahastamine;

d) kasiinod. Kasiinod ja samaväärsed ettevõtjad;

e) IT-sektori piirangud. Teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused, mis on seotud elektrooniliste andmeprogrammide

või lahendustega, mille i) otsene eesmärk on toetada:

   a) punktides a ja d osutatud piirangutega sektoritesse kuuluvat tegevust,

   b) interneti hasartmänge ja internetikasiinosid või

   c) pornograafiat,

või mille ii) eesmärk on võimaldada ebaseaduslikult

   a) siseneda elektroonilistesse andmesidevõrkudesse või

   b) laadida alla elektroonilisi andmeid;

f) bioteaduste sektori piirangud. Toetus sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud i) inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või ii) geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).

4. Sihtasutuse nõukogu võib käenduse andmisele kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

11. Meetme kehtivus

COVID-19 käendamise meede kehtib  kuni 31.12.2021 (kaasa arvatud).

12. Seadusandlik alus

COVID-19 käendamise meede kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas EL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (eelpool ka COVID-19 teatis), Euroopa Komisjoni poolt heas kiidetud abikavad, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ja kalandusturu korraldamise seaduse alusel.

Käenduse meetmele ei kohaldata  Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantstoodete sihtrühmad dokumendis sätestatud põhimõtteid.
Covid-19 käendamise meede PDF kujul