COVID-19 meetmed

2020. aasta lisaeelarve vahenditest pakub Maaelu Edendamise sihtasutus põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele erinevaid kriisimeetmeid, mis aitavad leevendada koroonaviiruse levikust tulenevaid majanduslikke raskusi.

Meetmete kogumaht on 200 mln eurot. Kriisist võimalikult kiiresti väljumiseks ning kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks pakub sihtasutus laenukäendusi ja laene.

COVID-19 laenukäendus ja laenud

Laenukäenduse ja laenude eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele.

Laenukäenduse ja laenude sihtgrupp on:

  • põllumajanduse esmatootjad,
  • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad,
  • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad,
  • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad, maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad,
  • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu,
  • sihtasutused,
  • mittetulundusühingud.

 

KÄENDUS. Laenule vajaliku käenduse ulatuse otsustab krediidiasutus. Käenduse saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele käenduse vormikohase taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.
Sihtasutuse käenduse ulatus ja maksimaalne käendussumma ettevõtjale oleneb käenduse meetme tingimustest.

Loe COVID-19 laenukäenduse tingimusit siit: COVID-19 KÄENDUS

LAENUD. Laenu saamiseks tuleb täita laenutaotlus. Loe COVID-19 laenutingimusi siit: COVID-19 LAEN.

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus avalikustab tulenevalt Vabariigi Valitsuse 28.04.2020 määrusest nr 31 (RT I, 08.05.2020, 38) kodulehel (www.mes.ee) ettevõtjatele antud finantsinstrumendi (so COVID-19 laenukäendus või COVID-19 laen) kohta järgmised andmed:

1) saaja nimi;
2) abi meetme nimetus;

3) laenu või laenukäenduse summa;
4) finantsinstrumendi tagastamise tähtaeg.

 

 Andmed COVID-19 laenude, laenukäenduste, põllumaa kapitalirendi taotluste ja otsuste kohta seisuga 22.05.2020 (uuendatakse igal reedel):

Andmete tabel
 

Taotlejatele jagavad täpsemat infot MESi analüütikud:

ANALÜÜTIK

KONTAKT

Enn Tiitus

648 4067, 513 7918
enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir

648 4017
laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu

648 4148, 5919 4655
lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt

648 4771, 5330 3495
marina.kytt@mes.ee

 

Kriisimeetmetest laenu ja käenduse taotlemist nõustavad ka maamajanduse konsulendid.