COVID-19 laen

 

COVID-19 LAENUTAOTLUSTE VASTUVÕTMINE LÕPPES 20.06.2021.

 

COVID-19 käibelaen biomajandusettevõtjatele

1.  COVID-19 laenu eesmärk

COVID-19 puhangust tingitud likviidsusnappuse leevendamine.

Laen ei ole mõeldud ettevõtete kokkuostmiseks ega konsolideerimiseks.

2. Sihtgrupp

1) põllumajandustootmisega tegelevad ettevõtjad järgnevates tegevusvaldkondades:

- piimatõugu lehma kasvatus;

- seakasvatus;

- lamba- ja kitsekasvatus;

- aiandus;

- vutikasvatus;

- lihatõugu veiste kasvatus;

- maheteraviljakasvatus;

- mahemunakanadekasvatus.

Antud tegevusvaldkondade puhul on tuvastatud Covid-19 põhjustatud kriisist tekkinud mõju (Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud täpsustavad juhised 04.05.2021).

2) Ülejäänud mikro-, väikese ja keskmise suurusega põllumajandustoodete esmatootjad ja põllumajandustoodete, kalandus- või vesiviljelustoodete töötlejad peavad põhjendama, kuidas on nende müügitegevus saanud otseselt kahjustada seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega, mis on takistanud turismi- ning majutus- ja toitlustussektori  tavapärast tegevust Eestis ja väljaspool Eestit (Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud juhised 08.04.2021).

3. Nõuded laenutaotlejale

  • Taotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.
  • Taotleja ei ole seisuga 31.12.2019 raskustes olev ettevõtja (üldise grupierandi määruse tähenduses), välja arvatud mikro- või väikeettevõtja  tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.
  • Taotlejal ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata või oleks see ebamõistlikult kulukas.
  • Taotlejal puuduvad seisuga 12.03.2020 riiklike maksude võlad või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.
  • Taotleja juhtorgani(te) liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.
  • Taotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid.
  • Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu andmise.

4. Laenu sihtpiirkond

(a) Terve Eesti Vabariigi territoorium.

(b) Sihtpiirkond tehakse kindlaks ettevõtja tegevuskoha järgi.

5. Laenu tingimused:

sihtotstarve

Käibevahendid COVID-19 puhangust tingitud likviidsusnappuse leevendamiseks.

 summa

 

5000 kuni 200 000 eurot.

intress

 

Minimaalselt 2%, fikseeritud kuni 24 kuud. Laenuandjal on õigus pärast 24 kuud intressi tõsta.

kestus

Laenuperioodi pikkus on kuni 6 aastat.

maksepuhkus

Vastavalt vajadusele. Maksepuhkuse ajal maksab laenusaaja igakuiselt intressi, laenu tagastamata põhiosalt vastavalt maksegraafikus sätestatule.

tagatised

 

Laenu tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 30% laenusummast.

Vajadusel kinnisvara, vallasvara, käendused ning muud sihtasutuse poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised.

 

6.    Laenu taotlemiseks esitatavad dokumendid

(a) Sihtasutus võtab laenutaotlusi vastu  kuni 20.06.2021.

(b) Laenu taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele vormikohane taotlus ja allkirjastada omakäeliselt laenutaotleja seadusliku või volitatud esindaja poolt. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.

(c) Laenutaotlusele lisatakse:

- 2019. aasta majandusaasta aruanne;

- 2020. aasta majandusaasta aruanne või finantsandmed 2020. aasta lõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne); 

- eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne;

- krediidi- ja/või finantseerimisasutuse eitav seisukoht laenutaotluse rahuldamata jätmise kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

- ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tulevikukavast;

- muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

7. Laenu taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine

 

Sihtasutus registreerib taotluse, analüüsib seda ja otsustab laenu andmise vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.

8.  Riigiabi

Laenuga võib kaasneda riigiabi, mille andmisel lähtutakse: Euroopa Komisjoni määrusest (EL) nr 1407/2013; (EL) nr 1408/2013; (EL) nr 717/2014; määruse (EL) nr 651/2014 (eelkõige artiklid 14, 40, 41, 46, 47, 53, 55); (EL) nr 702/2014; (EL) nr 1388/2014; Euroopa Komisjoni teatisest „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (peatükk 3.1 ja 3.3) ning ajutise raamistiku alusel heaks kiidetud abikavadest.

9. Välistused

1. Kui laenuga kaasneb COVID abi, siis ei anta laenu kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2014  artikli 1 lõike 1 punktides a – k nimetatud tegevusteks;

2. Laenu ei anta ettevõtjale, kes tegutseb järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

a) ebaseaduslik majandustegevus: igasugune tootmine, kauplemine või muu tegevus, mis on asjaomase tootmise, kauplemise või tegevuse asukohariigi õigusruumi seaduste või eeskirjade alusel ebaseaduslik;

b) tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (va tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;

c) relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine: igasuguste relvade ja laskemoona tootmise ja nendega kauplemise rahastamine;

d) kasiinod. Kasiinod ja samaväärsed ettevõtted;

e) IT-sektori piirangud. Teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused, mis on seotud elektrooniliste andmeprogrammide

või lahendustega, mille i) otsene eesmärk on toetada:

   a) punktides a ja d osutatud piirangutega sektoritesse kuuluvat tegevust,

   b) interneti hasartmänge ja internetikasiinosid või

   c) pornograafiat,

või mille ii) eesmärk on võimaldada ebaseaduslikult

   a) siseneda elektroonilistesse andmesidevõrkudesse või

   b) laadida alla elektroonilisi andmeid;

f) bioteaduste sektori piirangud. Toetus sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud i) inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või ii) geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).

10. Meetme kehtivus

  COVID-19 laenumeede kehtib kuni 30.06.2021 (kaasa arvatud)

11. Õiguslik alus

COVID-19 laenumeede kehtestatakse sihtasutuse põhikirja, rahastamislepingu nr 121 ja selle muutmise lepingu nr 90 ning Maaeluministeeriumi juhiste ning abi andmist puudutavas osas EL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“[1] (eelpool ka COVID-19 teatis)  ning ajutise raamistiku alusel heaks kiidetud abikavadest, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse[2] ning kalandusturu korraldamise seaduse[3] alusel.[1] ELT C 91 I/1, 20.3.2020;  ELT C 112 I / 1, 4.4.2020; ELT C 112 I/1 of 4.4.2020; ELT C 164/3 of 13.5.2020; ELT C 218/02 of 2.07.2020; ELT C 340 I/1 of 13.10.2020; ELT C 34/6 of 1.2.2021

[2] RT I, 15.03.2019, 22

[3] RT I, 28.12.2018, 37

 

Covid-19 laenumeede põhineb:

Maaeluministri 20.05.2022 Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud juhis

Maaeluministri 04.06.2021 Rahastamisleingu nr 121 täitmisega seotud täpsustavad juhised

Maaeluministri 06.05.2021 Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud täpsustavad juhised

Maaeluministri 08.04.2021 Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud juhis

Rahastamislepingu nr 121 muutmise leping nr 90

Rahastamisleping nr 121