COVID-19 laen

NB! Covid-19 laentaotluste vastuvõtmine on lõpetatud alates 26.10.2020.

NB! Laenumeetme muudatus alates 16.06.2020.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt väljastatav COVID laenu maksimaalne summa ilma kaaslaenajata on 1 000 000 eurot.
Taotledes laenu, mille summa ületab 1 000 000 eurot, peab klient leidma krediidi- või finantseerimisasutuse, kes koos MESiga laenab proportsionaalselt üle 1 000 000 euro piiri ületava summa.

Koos krediidi- või finantseerimisasutusega on MESi poolt väljastatav laenu summa maksimaalselt 2 000 000 eurot.

 

 

Rahastamisleping nr 121 COVID-19

kriisi meetmete rakendamiseks

Avaldatud RT I, 12.05.2020, 12

COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele

1.  COVID-19 laenu eesmärk

COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning suurettevõtjatele.  Laen ei ole mõeldud ettevõtete kokkuostmiseks ega konsolideerimiseks.

2. Sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad)  komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes ning suurettevõtjad:

(a) Biomajandusettevõtjad:

 • põllumajanduse esmatoojad;
 • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad;
 • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;
 • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad.

(b) Maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad;

 • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu;
 • sihtasutused;
 • mittetulundusühingud.

3. Nõuded laenutaotlejale

 • Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.
 • Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte

            (üldise grupierandi määruse tähenduses).

 • Taotlejal ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata või oleks see ebamõistlikult kulukas.
 • Taotlejal puuduvad seisuga 12.03.2020 riiklike maksude võlad või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.
 • Laenutaotleja juhtorgani(te) liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.
 • Laenutaotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid.
 • Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu andmise.

4. Laenu sihtpiirkond

(a) Biomajandusettevõtjate puhul terve Eesti.

(b) Muude ettevõtjate puhul terve Eesti, välja arvatud Tallinna linn, Viimsi vald ja Tartu linn.

(c) Sihtpiirkond tehakse kindlaks ettevõtja tegevuskoha järgi.

5. Laenu tingimused:

 

sihtotstarve

 • Uued käibe- ja investeerimislaenud, COVID-19 puhangust tingitud kahjude ületamiseks
 • Olemasolevate käibe- ja investeerimislaenude refinantseerimine (v.a omaniku laen), milline vajadus tuleneb COVID-19 puhangust

 summa

 

Maksimaalselt kuni 2 miljonit eurot.

intress

 

Minimaalselt 2%, fikseeritud kuni 24 kuud. Laenuandjal on õigus pärast 24 kuud intressi tõsta.

kestus

Laenuperioodi pikkus on üldjuhul kuni 6 aastat, investeerimislaenude puhul kuni 10 aastat.

maksepuhkus

Vastavalt vajadusele. Maksepuhkuse ajal maksab laenusaaja igakuiselt intressi, laenu tagastamata põhiosalt vastavalt maksegraafikus sätestatule.

tagatised

 

Olenevalt laenu riskisusest, kuid mitte vähem kui 30% laenu põhiosast. Vajadusel kinnisvara, vallasvara, käendused ning muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised.

6.    Laenu taotlemiseks esitatavad dokumendid

(a) Sihtasutus võtab laenu taotlusi vastu  kuni 23.12.2020.

(b)Laenu taotlemiseks tuleb esitada laenutaotlejal sihtasutusele vormikohane taotlus ja allkirjastada omakäeliselt laenutaotleja seadusliku või volitatud esindaja poolt. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.

(c) Laenutaotlusele lisatakse laenutaotleja 2019. majandusaasta aruanne või finantsandmed 2019. aasta lõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne);  eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast; muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

7. Laenu taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine

 

Sihtasutus registreerib taotluse, analüüsib seda ja otsustab laenu andmise vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.

 

8.  Riigiabi

Laenuga võib kaasneda riigiabi, mille andmisel lähtutakse: Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1407/2013; määrus (EL) nr 1408/2013 ja määrus (EL) nr 717/2014; määruse (EL) nr 651/2014; määruse (EL) nr 702/2014; Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ (peatükk 3.1 ja 3.3) ning Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud teatised nr SA.56804 ja SA 57028.

9. Välistused

1. Kui laenuga kaasneb COVID-19 abi. Laen 2-te ei anta kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2014  artikli 1 lõike 1 punktides a – k nimetatud tegevusteks;

2. Laenu ei anta ettevõtjale, kes tegutseb järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

a) ebaseaduslik majandustegevus: igasugune tootmine, kauplemine või muu tegevus, mis on asjaomase tootmise, kauplemise või tegevuse asukohariigi õigusruumi seaduste või eeskirjade alusel ebaseaduslik;

b) tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (va tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;

c) relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine: igasuguste relvade ja laskemoona tootmise ja nendega kauplemise rahastamine;

d) kasiinod. Kasiinod ja samaväärsed ettevõtted;

e) IT-sektori piirangud. Teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused, mis on seotud elektrooniliste andmeprogrammide

või lahendustega, mille i) otsene eesmärk on toetada:

   a) punktides a ja d osutatud piirangutega sektoritesse kuuluvat tegevust,

   b) interneti hasartmänge ja internetikasiinosid või

   c) pornograafiat,

või mille ii) eesmärk on võimaldada ebaseaduslikult

   a) siseneda elektroonilistesse andmesidevõrkudesse või

   b) laadida alla elektroonilisi andmeid;

f) bioteaduste sektori piirangud. Toetus sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud i) inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või ii) geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).

10. Meetme kehtivus

  COVID-19 laenumeede kehtib kuni 31.12.2020 (kaasa arvatud).

11. Seadusandlik alus

COVID-19 käendamise kava kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas EL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis (eelpool ka COVID-19 teatis), Euroopa Komisjoni otsuse teatiste SA.56804 ja SA.57028 kohta, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ja kalandusturu korraldamise seaduse alusel.


COVID-19 rahastamisvahendi laenu taotlusvorm

Laenumeede PDF kujul

Rahastamisleping nr 121

OLULINE INFO LAENU TAOTLEJALE - KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:

MILLISED LISADOKUMENDID TULEB ETTEVÕTJAL KOOS LAENUTAOTLUSEGA ESITADA?

 • Kuidas COVID-19 on avaldanud negatiivset mõju ettevõtte tegevusele ja finantsasutuste poolt finantseerimisvõimalustele?
 • Äriplaan, mis peaks sisaldama ülevaadet ettevõtte senisest tegevusest ja tulevikuplaanidest (investeerimislaenu puhul). Käibekapitalilaenu puhul piisab tegevuse ülevaatest ja olukorra kirjeldusest;
 • Ülevaade ettevõtte juhi kohta, haridus, kogemused jms;
 • Kuidas on plaanitud võetavat laenu kasutada?;
 • Ettevõtte finantsid 31.12.2019 seisuga ja finantsid, mis ei oleks vanemad kui 3 kuud;
 • Ülevaade laenusaaja kehtivatest kohustustest;
 • Kuidas on plaanitud võetavat laenu teenindada (graafik);
 • Rahavoo/kasumiaruande prognoos;
 • Tagatis
  Tagatiseks sobib:
  - maatulundusmaa
  - hoonestatud kinnistud
  - liisinguvaba tehnika, mis on maanteeametis arvel
  - kommertspant (põhivara, bioloogilised varad, varud jne)
  - juhatuse liikmete käendus

Kõik dokumendid palume saata aadressile mes@mes.ee

 

KUI PIKK ON LAENUTAOTLUSE MENETLEMISE AEG?

Vastavalt COVID-19 rahastamisvahendi laenude menetlemise korrale toimub laenutaotluse üle otsustamine sõltuvalt laenutaotluse sisust kuni 35 tööpäeva jooksul alates vormikohase laenutaotluse ja kõikide nõutavate lisadokumentide laekumisest (lisadokumentide loetelu leiab eelmise küsimuse vastusest).