Otselaen

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus annab teada, et alates 31.05.2019 (kaasa arvatud) on peatatud laenude väljastamine laenutootest "Käibekapitali laen väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele".

 

Kinnitatud MES nõukogu
05.10.2018 otsusega nr 2

Käibekapitali laen väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele

Maaelu Edendamise Sihtasutus annab käibekapitali laenu ilmastikust tingitud kahjude tõttu vähenenud likviidsuse taastamiseks.

Eesmärk

Põllumajandustootjate  ebasoodsatest ilmastikutingimustest ning kliima- ja loodusnähtustest  tingitud olukorra leevendamine.

Sihtgrupp

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad.

Laenu tingimused:

 

sihtotstarve

Käibekapitali laen ilmastikust tingitud kahjude tõttu vähenenud likviidsuse taastamiseks;

summa

kuni 200 000 eurot;

intress

 

fikseeritakse laenu välja andmise hetkel, Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär pluss minimaalselt 4%;

kestus

kuni 3 aastat kuni 12-kuulise maksepuhkusega;

tagatised

 

Kinnisvara, vallasvara, muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised. Tagatis peab katma vähemalt 50%  laenusummast. Tagatise väärtust hindab sihtasutus vastavalt sisemisele asjaajamiskorrale.

muud tingimused

Laenulepingu muutmise taotlust käsitletakse uue laenutaotlusena, mida menetletakse kehtivate tingimuste kohaselt.

Laenu taotlemiseks esitatavad dokumendid

Laenutaotlus; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast; aktsionäride ja osanike nimekiri laenu taotlemise seisuga; põhikirjas sätestatud pädeva organi otsus laenu taotlemise kohta; eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne; kinnisvara hinnang; olemasolul krediidiasutuse või reitinguagentuuri poolt antud krediidireiting; muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid ja dokumendid, mis tõendavad ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude olemasolu.

Piirangud ja kumuleerimine

Seadusandlikud:

Laenu ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse  Euroopa Komisjoni õigusaktidest tulenevalt finantsraskustes olevaks.

Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine:

Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, on laenu andmine ja laenusumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest

 

 

Vähese tähtsusega abi ei või kumuleerida samade abikõlblike kulude või samade riskifinantseerimismeetmete toetuseks antava riigiabiga, kui sellise kumuleerimise tulemusel ületab abi kõrgeima asjaomase ülemmäära või abisumma, mis on iga juhtumi iseärasusi arvestades kindlaks määratud grupierandi määruse või komisjoni otsusega. Sellist vähese tähtsusega abi, mida ei anta teatavate abikõlblike kulude katteks või mis ei tulene sellistest kuludest, võib kumuleerida muu riigiabiga, mida antakse grupierandi määruse või komisjoni otsuse alusel.

Laenu saab anda üksnes summas, mille tulemusel ei suurene laenusaaja  vähese tähtsusega abi kogusumma üle talle sätestatud ülemmäära.

Vähese tähtsusega abi andmisel tuleb arvestada ka alljärgnevat:

Ühele abi saajale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada vastavas valdkonnas tegutsevale abi saajale Euroopa Komisjoni poolt kindlaksmääratud abi kogusummat/hetkel kehtivad piirangud:

põllumajandussaaduste esmatootmine 15 000 eurot.

Seejuures tuleb arvestades ka:

a) liikmesriigi jaoks tervikuna sätestatud taolise abi piirväärtust;

b) kui ühendus on välja andnud õigusakti ühise turukorralduse kehtestamiseks teatavas põllumajandussektoris, on liikmesriigid kohustatud hoiduma mis tahes meetmete võtmisest, mis seda korraldust kahjustavad või sellest kõrvale kalduvad;

c) kui abimeetme raames antava abi kogusumma on suurem määruses nimetatud ülemmäärast, ei kohaldata selle abisumma suhtes vähese tähtsusega abi määrust isegi juhul, kui abi osa ei ole kõnealusest ülemmäärast suurem;

d) kui sama projekti raames saadakse riigiabi, siis ei või vähese tähtsusega abi kumuleerida riigiabiga samadele abikõlblikele kuludele, kui kumuleerimise tulemusel on abi osatähtsus suurem kui iga juhtumi iseärasusi arvestades on kindlaks määratud õigusaktidega.

Sihtasutuse nõukogu otsustest tulenevad:

territoriaalsed, tegevusvaldkondlikud või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

Seadusandlik alus

Euroopa Liidu toimimise leping;

Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1408/2013 (ELT L 352, 24.12.2013);

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus (RT I, 15.03.2014, 2);

Euroopa Komisjoni teatis Viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetod (2008/C 14/02)

Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise leping 3.4-23/87;
MESi põhikiri.

   Laenumeede PDF kujul

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele taotlus ning finantstoote tingimustes välja toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003
 

Meie analüütikud on valmis Teile täpsemat teavet andma.

Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir +372 648 4017 laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu  +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt 648 4771 marina.kytt@mes.ee

 

Laenuintressi kujunemine sihtasutuse laenumeetmetes

Intresse puudutavate küsimuste korral vastab meie finantsjuht Ardo Nõmm (ardo.nomm@mes.ee)