Kutseõppeasutuste maamajanduslike erialade õpilastele toetuse andmise kord

Kinnitatud MES 05.02.2014 nõukogu otsusega (pr nr 1 pp 4)

1. Üldsätted

Käesolev kord on kehtestatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) põhikirja p 2.2.3 alusel.

 

2. Nõuded toetuse taotlejale

2.1 Toetust võib taotleda õpilane, kes asub õppima statsionaarses koolipõhises õppes ühes järgmistest koolidest:

a) Järvamaa Kutsehariduskeskus;
b) Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
c) Luua Metsanduskool;
d) Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;
e) Põltsamaa Ametikool;
f) Pärnumaa Kutsehariduskeskus;
g) Räpina Aianduskool.

2.2 Toetuse taotleja õpib kutseõppeasutuse seaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistiku neljanda või viienda taseme kutseõppes järgmistel põllu- ja maamajandusvaldkonna õppekavadel:

a) põllumajandus; põllumajandustöötaja
b) metsamajandus, metsandus; metsur
c) aiandus; aednik; nooremaednik;
d) hobumajandus; hobuhooldaja
e) toiduainete töötlemine;
f) liikurmasinate tehnik.

2.3 Toetuse taotleja on toetuse taotlemise hetkel lõpetanud põhikooli või gümnaasiumi mitte rohkem kui 10 aastat tagasi või on lepingu sõlmimise hetkel noorem kui 25-aastane.

 

3. Nõuded toetuse saamiseks

3.1 Sihtasutus maksab toetust juhul, kui taotleja võtab kohustuse pärast õppeasutuse lõpetamist töötada ettevõtja juures, kelle tegevuskoht asub maapiirkonnas või ettevõtjana maapiirkonnas Eesti Vabariigis.

3.2 Pärast õppeasutuse lõpetamist peab taotleja olema registreeritud rahvastikuregistri kohaselt maapiirkonnas Eesti Vabariigis. Maapiirkonnana käsitletakse piirkonda väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut.

3.3 Alates esimese kursuse teisest semestrist makstakse toetust eelmise semestri keskmise hinde alusel kuni vastava eriala õppekava nominaalkestuse lõpuni. Toetuse taotleja ei tohi ületada õppekava nominaalkestust.

3.4 Toetuse saamise võib õpilane õpinguperioodi jooksul katkestada esitades vastava avalduse.

3.5 Toetust ei ole õigust saada akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel.

3.6 Toetust ei ole õigus saada õppevõlgadega õpilasel.

3.7 Alates 2010/2011 õppeaastast on sihtasutuse nõukogu kinnitatud toetuse määrad:

a) 3,5 – 3,99 hindepunkti 32 eurot kuus;
b) 4,0 – 4,49 hindepunkti 45 eurot kuus;
c) 4,5 – 5,0 hindepunkti 64 eurot kuus.


4. Toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

4.1 Õpilasel on õigus õppetoetust taotleda 20. jaanuarist 15. veebruarini.

4.2 Toetuse saamiseks esitab taotleja sihtasutusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:

4.2.1 õppeasutuse tõend eelnenud semestri hinnete ning õppetööst osavõtu kohta;

4.2.2 alla 18-aastase õpilase puhul lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolek toetuse taotlemiseks.

 

5. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

5.1 Sihtasutuse juhatuse moodustatud komisjon vaatab taotluse ja selles esitatud andmed läbi ja kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

5.2 Komisjon otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 1. märtsiks.

5.3 Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:

5.3.1 taotleja on esitanud valeandmeid;

5.3.2 õpilase õpiedukus ning õppetööst osavõtt on kooli hinnangul toetuse maksmiseks mitterahuldav.

 

6. Toetuse maksmine

6.1 Toetuse taotlejaga sõlmitakse rahalise abi andmise leping (lisa 1). Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel igakuiselt järgmise kuu 10. kuupäevaks, kui toetuse saamise tingimused on täidetud (vt punkt 3). Toetust makstakse vähemalt teise kursuse õpilasele I semestril septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja jaanuari eest ning nii esimese kui vanema kursuse õpilasele II semestril veebruari, märtsi, aprilli, mai ja juuni eest.

6.2 Sihtasutusel on õigus toetust mitte maksta kui selleks puuduvad rahalised vahendid.

 

7. Sihtasutuse teavitamine ja taotleja kontrollimine

Pärast õppeasutuse lõpetamist on taotleja kohustatud kirjalikult teavitama sihtasutust tööandjast ning elukohast. Sihtasutusel on õigus kontrollida taotleja töötamist ettevõtja juures või ettevõtjana ning elamist maapiirkonnas.

 

8. Toetuse tagasinõudmine

8.1 Sihtasutusel on õigus toetus tagasi nõuda, kui taotleja rikub toetuse väljamaksmise aluseks olevaid tingimusi ning ei ole sihtasutust teavitanud oma tööandjast ja elukohast. Taotleja on kohustatud toetuse tagasi maksma kutsehariduse omandamiseks õpingutest loobumisel. Taotleja on kohustatud toetuse tagasi maksma asudes elama ja tööle väljapoole Eesti Vabariiki.

8.2 Toetuse tagasi nõudmata jätmise otsustab sihtasutuse juhatuse moodustatud komisjon toetusesaaja avalduse alusel.

8.3 Toetuse tagasimaksmise kohustust ei teki:

a) ajateenistuses viibijal;
b) kuni kolmeaastast last kasvataval vanemal;
c) õpingute jätkamisel;
d) vääramatu jõu tõttu;
e) muudel mõjuvatel põhjustel.