Parima lihaveisekarjakasvataja aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES juhatuse 15.01.2021 otsusega nr 3

Eesmärk:

Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus lihaveisekarjade kasvatamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.

Kandidaatidele esitatavad nõuded

Aunimetus PARIM LIHAVEISEKARJAKASVATAJA antakse välja inimesele, kes aasta jooksul on häid tulemusi saavutanud lihaveisekarja kasvatamisel.
Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:
1) karja suurust (minimaalselt 10 ammlehma);
2) söötmis- ja pidamistingimuste nõuetele vastavust;
3) puhtatõulise pulli olemasolu loomade paaritamisel (nii puhtatõulised, kui ristandkarjad) või kunstliku seemenduse kasutamist;
4) tõuloomade müüki teistesse lihaveisekarjadesse;
5) et kari oleks jõudluskontrollialune olnud vähemalt 5 aastat;
6) keskkonna- ja loodussõbralikkust karja kasvatamisel;
7) talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
8) jätkusuutlikkust;
9) näitustel ja konkurssidel osalemist ja seeläbi veisekasvatuse propageerimist.

Kandidaatide esitamine

Kandidaate aunimetuse omistamiseks võivad esitada:
1) Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu;
2) Põllumajandus- ja Toiduamet;
3) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;
4) Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituut;
5) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda;
6) Eestimaa Talupidajate Keskliit.
Esildis kandidaatide seadmiseks esitatakse  Maaelu Edendamise Sihtasutusele  (Oru 21, Viljandi 71003) hiljemalt 01. veebruariks. Varem aunimetuse saanu võib kandideerida uuesti aunimetuse saamiseks viie aasta möödudes eelmisest aunimetuse saamisest.

Aunimetuse saajate väljaselgitamine

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, kuhu kuulub seitse liiget:
1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige;
2) Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige;
3) Maaeluministeeriumi esindaja;
4) Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja;
5) Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja;
6) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi esindaja;
7) Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi esindaja.
Komisjon selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja Kandidaatidele esitatavad nõuded all toodud kriteeriumid. Hiljemalt 20. veebruariks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse saaja kinnitamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja.

Aunimetuse väljaandmine

Aunimetuse annavad üle MESi asutaja esindaja, soovitavalt maaeluminister, ning MESi esindajad. Võitjate nimed avalikustatakse pressis.

Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.