Parima maamajanduseriala õpetaja ja õppejõu aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES nõukogu 09.08.2019 otsusega (pr nr 6 p 5.1).

 

1.Eesmärk

1.1 Käesoleva parima maamajanduseriala õpetaja/õppejõu aunimetuse välja andmise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) poolt väljaantava aunimetuse väljaandmise korraldamist.
1.2 Aunimetuse väljaandmise eesmärk on aidata kaasa maaelu ja maamajandusliku hariduse edendamisele ning toetada ja tunnustada maamajanduse valdkonnas tulemuslikult töötavat õpetajat või õppejõudu. Maamajanduseks loetakse biomajanduse valdkonna ja selle arengut soodustavate valdkondade õpetamist.

2. Kandidaatidele esitatavad nõuded

2.1 Aunimetus parim maamajanduseriala õpetaja/õppejõud antakse välja inimesele, kes on

- kõrgharidusega (kraadi omamisel näidata kraad);
- töötanud õpetajana/õppejõuna maamajanduserialal vähemalt viis aastat;
- avaldanud kolme viimase aasta jooksul ainealaseid publikatsioone või osalenud õpikute, töövihikute või muude õppematerjalide koostamisel

Kandidaadi juures hinnatakse ka

- osalemist õppeasutusesiseses või õppeasutuste vahelises arendustegevuses  (koostöö teiste (õppe)asutustega);
- õpilaste juhendamist konkurssidel;
- muud ühiskondlikku aktiivsust, näiteks osalemist erialases praktilises tegevuses, valdkondlike ürituste korraldamist jm.

3. Kandidaatide esitamine

3.1 Kandidaate saavad esitada õppeasutused. Kirjalikud esildised (vaata allpool) esitatakse Maaelu Edendamise Sihtasutusele (Oru 21, Viljandi 71003, mes@mes.ee) hiljemalt 01. novembriks.

3.2 Esildis peab sisaldama järgmisi andmeid:

- kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
- isikukood;
- elukoht;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad (sh akadeemilise kraadi omistamise kohta);
- õppeasutuse hinnang õpetaja/õppejõu tööle, sh andmed ainealase, metoodilise ja kasvatus ning arendustegevuse (töö kooli arengu- ja õppekava või ainekava koostamisel, töörühmades jne) kohta; tööalase koolituse tõendid; õppemetoodiliste materjalide ja pedagoogiliste või erialaste publikatsioonide loend või magistri- või doktorikraadi tõendavad dokumendid; õppeasutuse hinnang erialases praktilises töös osalemise kohta.
Andmed tuleb esitada vormikohases tabelis

 

4. Aunimetuse saajate väljaselgitamine

4.1 Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja “Kandidaatidele esitatavad nõuded” all toodud kriteeriumid. Komisjoni liikmete häälte või antud punktide võrdse jagunemise korral kandidaatide vahel valitakse võitjaks kandidaat, kellele andis hääle või maksimumpunktid komisjoni esimees. Komisjoni esimees on Sihtasutuse juhatuse liige:

4.2 Hiljemalt 15. novembriks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse omistamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja. 

5. Aunimetuse omistamine ja preemia üleandmine

5.1 Aunimetuse omistavad ja ühekordse preemia suurusega 2000 (kaks tuhat) eurot annavad üle Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad igal aastal novembris toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aastalõpu üritusel.

5.2 Aunimetuse saaja võib uuesti kandidaadiks esitada peale 5 aasta möödumist eelmisest aunimetuse saamisest.

5.3 Komisjon võib välja anda ka eripreemiaid. Eripreemia saanu võib järgmisel aastal uuesti aunimetuse kandidaadiks esitada.

6. Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

7. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Maaelu Edendamise Sihtasutuse isikuandmete töötlemise korrale, mis on leitav aadressil: http://www.mes.ee/isikuandmete-tootlemine

Kandidaatide esitamiseks vajaliku vormi (esildise) leiad siit.