Parima maamajanduseriala õpilase aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES nõukogu 09.08.2019 otsusega (pr nr 6 p 5.2).
 

1. Eesmärk

1.1 Käesoleva parima maamajanduseriala õpilase aunimetuse välja andmise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) poolt väljaantava aunimetuse väljaandmise korraldamist.
1.2 Aunimetuse väljaandmise eesmärk on aidata kaasa maaelu ja kutsehariduse edendamisele ning toetada kutseõppeasutuses maamajanduslikel ameti- ja erialadel:
1. põllumajandus, põllumajandustöötaja;
2. metsamajandus, metsandus; metsur
3. aiandus; aednik; nooremaednik;
4. hobumajandus; hobuhooldaja
5. loomaarsti abiline;
6. toiduainete töötlemine;
7. liikurmasinate tehnik, liikurmasinate juht; forvarderioperaator; harvesterioperaator
õppivate noorte hariduspüüdlusi.
 

2.Kandidaatidele esitatavad nõuded

2.1 Aunimetus parim maamajanduseriala õpilane antakse välja õpilasele, kes vastab järgmistele eeldustele:

- maamajanduseriala vähemalt teise kursuse õpilane;
- olnud õpinguaja kestel hea õppeedukuse ja käitumisega;
- omab head hinnangut ettevõtte praktika kohta;
- osalenud kutseõppeasutuste vahelistel või vabariiklikel õpilasvõistlustel või konkurssidel;
- osalenud erialastes praktilistes tegevustes;
- osalenud aktiivselt klassivälises tegevuses;
- omab reaalset plaani siduda oma tulevik maaeluga.

3.Kandidaatide esitamine

3.1 Kandidaate võivad esitada kutseõppeasutused. Kirjalikud esildised (lisa 1) esitatakse Maaelu Edendamise Sihtasutusele (Oru 21, Viljandi 71003, mes@mes.ee) hiljemalt 01. novembriks.
3.2 Esildis peab sisaldama järgmisi andmeid:
- kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
- isikukood;
- elukoht;
- eriala;
- kursus;
- õppeasutuse tõend õppeedukuse kohta (sh eelnevate õppeaastate keskmine hinne);
- hinnang ettevõtte praktika kohta;
- hinnang kooli juures erinevates praktilistes tegevustes osalemise kohta;
- hinnang klassivälise tegevuse kohta;
- loetelu ja hinnang õpilasvõistlustel või konkurssidel osalemise kohta;
- õpilase plaan oma tulevik reaalselt maaeluga siduda (sh seisukoht maaelu paremaks muutmise kohta).

Andmed tuleb esitada vormikohases tabelis.

4.Aunimetuse saajate väljaselgitamine

4.1 Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja “Kandidaatidele esitatavad nõuded” all toodud kriteeriumid. Komisjoni liikmete häälte või antud punktide võrdse jagunemise korral kandidaatide vahel valitakse võitjaks kandidaat, kellele andis hääle või maksimumpunktid komisjoni esimees. Komisjoni esimees on Sihtasutuse juhatuse liige.

4.2 Hiljemalt 15. novembriks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse omistamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja. Võitjate nimed avalikustatakse pressis.

5. Aunimetuse omistamine ja preemiate üleandmine

5.1 Aunimetuse omistavad ja ühekordse preemia suurusega 1000 (üks tuhat) eurot annavad üle Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad igal aastal novembris toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aastalõpu üritusel.

5.2 Aunimetuse saaja võib uuesti kandidaadiks esitada peale 5 aasta möödumist eelmisest aunimetuse saamisest.

5.3 Komisjon võib välja anda ka eripreemiaid. Eripreemia saanu võib järgmisel aastal uuesti aunimetuse kandidaadiks esitada.

6. Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

7. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Maaelu Edendamise Sihtasutuse isikuandmete töötlemise korrale, mis on leitav aadressil: http://www.mes.ee/isikuandmete-tootlemine

Kandidaatide esitamiseks vajaliku vormi (esildise) leiad siit.