Ühekordne toetus üliõpilastele

Kinnitatud MES nõukogu 09.08.2019 otsusega (pr nr 6 p 5.3)

1. Eesmärk

1.1. Käesoleva Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele ühekordse õpitoetuse määramise korraga (edaspidi ka kord) reguleeritakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) poolt väljaantava õpitoetuse korraldamist.
1.2. Toetuse eesmärk on aidata kaasa maaelu ja maamajandusliku kõrghariduse edendamisele.

2. Kandidaadile esitatava nõuded

2.1 Toetust võivad taotleda Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased, kes õpivad ühel loetletud õppekavadest:
- aiandus;
- geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus;
- kalandus ja vesiviljelus;
- keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia;
- keskkonnakaitse;
- loodusvarade kasutamine ja kaitse;
- loomakasvatus;
- maaehitus;
- maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine;
- metsandus;
- põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
- tehnika ja tehnoloogia;
- toiduainete tehnoloogia;
- toidutehnika ja tootearendus;
- vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia;
- vesiehitus ja veekaitse;
- veterinaarmeditsiin (spetsialiseerumisega produktiivloomade ja hobusemeditsiini suunal

2. 2 Kandidaat peab olema

2.2.1 bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilane, veterinaarmeditsiini õppekava kuuenda kursuse üliõpilane; ehitusinseneriõppe viienda kursuse üliõpilane;

2.2.2 hea õpiedukusega;

2.2.3 hea(de) hinnangu(te)ga praktika(te) sooritamise kohta;

2.2.4 osalenud õppekava välis(te)s erialas(t)es tegevus(t)es;

2.2.5 tehtud uurimistöö(d), osalenud uurimistöö(de)s;

2.2.6 seotus maaeluga praegu või tulevikus;

2.2.7 toetuse taotleja on toetuse taotlemise hetkel noorem kui 28-aastane.

 

3. Taotluste esitamine

3. Kandidaadid esitavad kirjalikud või elektroonilised taotlused (lisa 1) Maaelu Edendamise Sihtasutusele (Oru 21, Viljandi 71003 või mes@mes.ee) hiljemalt 01. novembriks.

3.1 Taotlus sisaldab:

3.1.1 kandidaadi ees- ja perekonnanimi;

3.1.2 isikukood;

3.1.3 arvelduskonto number;

3.1.4 elukoha aadress;

3.1.5 e-post, telefoni number;

3.1.6 õppekava nimetus;

3.1.7 kursus;

3.1.8 kirjeldus ja hinnang sooritatud praktika(te) kohta;

3.1.9 kirjeldus erialas(te)s õppekava välis(te)s tegevustes osalemise kohta;

3.1.10 kirjeldus ja hinnang tehtud uurimistöödest või osalemisest uurimistöödes;

3.1.11 essee teemal „Minu töö ja tulevik õpitud erialal“, essee pikkus 1500 – 2000 tähemärki;

3.1.12 õppeasutuse tõend õpitulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);

3.1.13 õppeasutuse lühike kirjalik iseloomustus üliõpilase kohta, sh üliõpilaste silmapaistvamad saavutused pikkusega kuni 500 tähemärki.

4. Toetuse saajate väljaselgitamine

4.1 Toetuse saajate väljaselgitamiseks moodustab Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja kaks parimat, võttes aluseks punktis 2 toodud kriteeriumid. Komisjoni liikmete häälte või antud punktide võrdse jagunemise korral kandidaatide vahel valitakse võitjaks kandidaat, kellele andis hääle või maksimumpunktid komisjoni esimees. Komisjoni esimees on Sihtasutuse juhatuse liige.

4.2 Hiljemalt 15. novembriks esitab komisjon oma ettepaneku toetuse maksmiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja toetuse saajad. Toetuse saajate nimed avalikustatakse pressis.

5. Toetuse ülekandmine

Ühekordne toetus, suurusega 1000 (üks tuhat) eurot üliõpilase kohta, makstakse üliõpilase poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 30. novembriks.

6. Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab toetuste väljastamisega jätkamise ja toetuse summa üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

7. Isikuandmete töötlemine

 

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Maaelu Edendamise Sihtasutuse isikuandmete töötlemise korrale, mis on leitav aadressil http://www.mes.ee/isikuandmete-tootlemine
 

Lisa 1, taotluse ankeet

 

 

Lisainfo Eva Burm, tel 648 4064, eva.burm@mes.ee