Otselaen

Kinnitatud MES nõukogu

08.04.2020 otsusega nr  4.1

Muudetud MES nõukogu

06.11.2020 otsusega nr 2

Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Maaelu Edendamise Sihtasutus  annab otselaene  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele eesmärgiga parandada kapitalile ligipääsu.

Eesmärk Kapitalile ligipääsu parandamine väikese- ja keskmise suurusega (sh
mikroettevõtjale) ettevõtjale
Sihtgrupp ja sihtotstarve 1. Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad põllumajandusmaa ostuks;
2. Mittetulundusühingud ja sihtasutused toetuste sildfinantseerimiseks;
3. Eesti Hoiu-Laenuühistute Liit ja liitu kuuluvad hoiu-laenuühistud, edasilaenamiseks oma liikmetele ja kaasfinantseerimiseks.
Laenu tingimused:
summa kuni 5 miljonit eurot;
intress Fikseeritakse laenu välja andmise hetkel kuni 5 aastaks. Intress kujuneb vastavalt
Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatavale
intressimäärale pluss minimaalselt 4% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatistest).
kestus maksimaalselt kuni 25 aastat, kuni 5-aastase maksepuhkusega;
tagatised Kinnisvara, vallasvara, käendused ning muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja
vajalikuks peetavad tagatised. Tagatis peab katma vähemalt 50% laenu põhiosast.
maksegraafik Vastavalt vajadusele, sh võrdsete põhiosamaksetena, annuiteetmaksetena või
ühekordse tagasimaksena laenuperioodi lõpus või erigraafik.
muud tingimused Laenulepingu muutmise taotlust käsitletakse uue laenutaotlusena, mida
menetletakse kehtivate tingimuste kohaselt.
Laenu taotlemiseks esitatavad dokumendid Vormikohane laenutaotlus; eelmise majandusaasta aruanne või eelmise aasta
finantsandmed aastalõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne); eelneva kvartali
bilanss ja kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast;
aktsionäride ja osanike nimekiri laenu taotlemise seisuga; põhikirjas sätestatud
pädeva organi otsus laenu taotlemise kohta; olemasolul kinnisvara hinnang;
olemasolul krediidiasutuse või reitinguagentuuri poolt antud krediidireiting; muud
sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
Piirangud ja kumuleerimine

(a) Laenu ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse raskustes olevaks ettevõtjaks mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste p 20 tähenduses.

(b) Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, siis on laenu andmine ja laenusumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest ja reeglitest (sh kumuleerimise reeglitest).

(c) Kui laenuga kaasneb riigiabi, siis on laenu andmine ja laenusumma suurus sõltuvuses riigiabi määradest ja reeglitest (sh kumuleerimise reeglitest).

(d) Sihtasutuse nõukogu võib laenu andmisele kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.


 

Laenumeede PDF kujul

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma:

Laivi Piir, 648 4402, e-post: laivi.piir@mes.ee

Marina Kütt, 648 4771, e-post: marina.kytt@mes.ee

Enn Tiitus, 648 4067, e-post: enn.tiitus@mes.ee

Kristiina Raba, 648 4017, e-post: kristiina.raba@mes.ee 

Lea Kirsipuu, 648 4148, e-post: lea.kirsipuu@mes.ee