Parima taimekasvataja aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES nõukogu 11.11.2016 otsusega nr 3.2

Eesmärk

Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus taimekasvatuse* edendamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.

Kandidaatidele esitatavad nõuded

Aunimetus PARIM TAIMEKASVATAJA antakse välja inimesele, kes on aasta jooksul saavutanud häid tulemusi taimekasvatuses. Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:

1) tootmisnäitajaid (saagikus, kvaliteet, tulukus);
2) rakendatud agrotehnilisi võtteid;
3) keskkonna- ja loodussõbralikkust taimekasvatusel;
4) heakorda tootmisüksuses;
5) talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
6) jätkusuutlikkust;
7) viljelusvõistlusel osalemist;
8) taimekasvatuse propageerimist.

Kandidaatide esitamine

Kandidaate aunimetuse omistamiseks võivad esitada:

1) Eesti Põllumeeste Keskliit
2) Eestimaa Talupidajate Keskliit
3) Viljeluspäevad MTÜ
4) Eesti Taimekasvatuse Instituut
5) Eesti Seemneliit
6) Põllumeeste ühistud
7) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Esildis kandidaatide seadmiseks esitatakse Maaelu Edendamise Sihtasutusele (e-postiaadressile mes@mes.ee) hiljemalt 15. juuliks. Varem aunimetuse saanu võib kandideerida uuesti aunimetuse saamiseks viie aasta möödudes eelmisest aunimetuse saamisest.

Aunimetuse saajate väljaselgitamine

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, kuhu kuulub seitse liiget:

1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige;
2) Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige;
3) Maaeluministeeriumi esindaja;
4) Viljelusvõistluse korraldaja esindaja;
5) Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja;
6) Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja;
7) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja;
8) Eelmise aasta parima taimekasvataja aunimetuse laureaat.

Maaelu Edendamise Sihtasutus võib vajadusel kaasata komisjoni töösse täiendavaid eksperte. Maaelu Edendamise Sihtasutus jätab endale õiguse teha eelvalik, kui kandidaate on rohkem kui 8. Eelvalik tehakse vaadates eelmise aasta majandusaasta aruannet.

Komisjon selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja "Kandidaatidele esitatavad nõuded all toodud kriteeriumid" all toodud kriteeriumid.
Hiljemalt 30. septembriks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse saaja kinnitamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja.
Võitjate nimed avalikustatakse pressis.

Aunimetuse üleandmine

Aunimetuse annavad üle Maaelu Edendamise Sihtasutuse asutaja esindaja, soovitatavalt maaeluminister, ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad.

Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

* antud korras loetakse taimekasvatuseks kõiki kultuure, mida saab koristada teraviljakombainiga