Parima taimekasvataja aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES juhatuse 12.08.2019 otsusega nr 1-2.1/20
 

1. Eesmärk

1.1. Käesoleva parima taimekasvataja aunimetuse välja andmise korraga (edaspidi ka kord) reguleeritakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) poolt väljaantava aunimetuse väljaandmise korraldamist.

1.2. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus taimekasvatuse edendamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.

1.3. Konkursi raames valitakse vaheldumisi ühel aastal parim taimekasvataja teraviljakasvatajate seast ning järgmisel aastal aiandustootjate seast. Aiandustootjatena arvestatakse köögiviljakasvatajaid, kartulikasvatajad, marjakasvatajaid, puuviljakasvatajaid, puukoolimajandajaid ja lillekasvatajaid.

2. Kandidaatidele esitatavad nõuded

2.1. Aunimetus PARIM TAIMEKASVATAJA antakse välja inimesele, kes käesoleva aasta jooksul on saavutanud häid tulemusi taimekasvatuses (edaspidi kandidaat).
Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:

 • tootmisnäitajaid (saagikus, kvaliteet, tulukus);
 • rakendatud agrotehnilisi võtteid;
 • keskkonna- ja loodussõbralikkust taimekasvatusel;
 • heakorda tootmisüksuses;
 • talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
 • jätkusuutlikkust;
 • viljelusvõistlusel osalemist (teraviljakasvatajate puhul);
 • taimekasvatuse propageerimist;
 • koostööd kogukonnaga.

 

3. Kandidaatide esitamine

3.1. Kandidaate aunimetuse omistamiseks võivad esitada:

 • Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Viljeluspäevad MTÜ
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Eesti Seemneliit
 • Põllumajandustootjaid ühendavad organisatsioonid
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Eesti Aiandusliit
 • Haridus- ja teadusasutused
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Teised huvitatud isikud/organisatsioonid

 

3.2. Esildis kandidaatide seadmiseks esitatakse sihtasutusele (e-postiaadressile mes@mes.ee) hiljemalt 30. juuliks. Varem aunimetuse saanu võib kandideerida uuesti aunimetuse saamiseks viie aasta möödudes eelmisest aunimetuse saamisest.

4. Aunimetuse saajate väljaselgitamine

4.1. Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, kuhu kuuluvad:

 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige
 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige
 • Maaeluministeeriumi esindaja
 • Viljelusvõistluse korraldaja esindaja
 • Eesti Aiandusliidu esindaja
 • Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja
 • Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
 • Eelmise aasta parima taimekasvataja aunimetuse laureaat.

 

4.2. Komisjoni liikmed esitavad enda esindajad sihtasutusele nimeliselt igal aastal enne komisjoni ringsõitu.

4.3. Komisjoni liikmed valivad igal aastal endi hulgast häälteenamusega komisjoni esimehe.

4.4. Sihtasutus võib vajadusel kaasata komisjoni töösse täiendavaid eksperte. Sihtasutus jätab endale õiguse teha eelvalik, kui kandidaate on rohkem kui 8. Eelvalik tehakse vaadates eelmise aasta majandusaasta aruannet.

4.5. Komisjon selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja „Kandidaatidele esitatavad nõuded“ all toodud kriteeriumid. Komisjoni liikmete häälte või antud punktide võrdse jagunemise korral kandidaatide vahel valitakse võitjaks kandidaat, kellele andis hääle või maksimumpunktid komisjoni esimees.

4.6. Hiljemalt 30. septembriks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse saaja kinnitamiseks koos materjalidega sihtasutuse juhatusele. Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja. Võitjate nimed avalikustatakse pressis.

5. Aunimetuse üleandmine

5.1. Aunimetuse annavad üle sihtasutuse asutaja esindaja, soovitatavalt maaeluminister, ning sihtasutuse esindajad.

6. Korra muutmine

6.1. Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

 

Lisainfo: Eva Burm, eva.burm@mes.ee; 648 4089