Põllumaa kapitalirent

NB! Meetme "Põllumaa kapitalirent (sale-and lease-back) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele" taotluste vastuvõtmine on peatatud alates 24.07.2023.

Kinnitatud 
MES nõukogu  15.05.2020
otsusega nr 1.3

Põllumaa kapitalirent (sale-and lease-back) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele   

Eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese- ja keskmise suurusega (sh mikroettevõtjale) ettevõtjale

Sihtgrupp

1. Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad;

2. Põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise,       turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtjad;

3. Maamajandusega tegelevad ettevõtjad (nt maaturism jmt).

Kapitalirendi tingimused:

 

sihtotstarve

põllumajandusmaa kapitalirent

summa

5 000 - 1 000 000 eurot

intress

 

Fikseeritakse laenu välja andmise hetkel kuni 5 aastaks. Intress kujuneb vastavalt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatavale intressimäärale pluss minimaalselt 2% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatistest).

kestus

Üldjuhul kuni 6 aastat, sh maksepuhkus

tagatised

 

Valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, mitte vähem kui 100% kapitalirendi põhiosast.

muud tingimused

Kapitalirendi lepingu muutmisel rakendatakse lepingu muutmise tasu kuni 0,2% lepingu maksumusest

Kapitalirendi taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kapitalirendi taotlus; eelmise majandusaasta aruanne või eelmise aasta finantsandmed aasta lõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne); eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast;  kinnisvara hinnang; aktsionäride ja osanike nimekiri kapitalirendi taotlemise seisuga; põhikirjas sätestatud pädeva organi otsus kapitalirendi taotlemise kohta; olemasolul krediidiasutuse või reitinguagentuuri poolt antud krediidireiting; muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Piirangud ja kumuleerimine

(a) Kapitalirenti ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse raskustes olevaks ettevõtjaks mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste p 20 tähenduses.  

(b) Kui kapitalirendiga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, siis on kapitalirendi andmine ja rendisumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest ja reeglitest (sh kumuleerimise reeglitest).

(c) Sihtasutuse nõukogu võib kapitalirendi andmisele kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

Seadusandlik alus

Euroopa Liidu toimimise leping  ELT C 83, 30.03.2010;

Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1407/2013 (ELT L 352, 24.12.2013);

Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1408/2013 (ELT L 352, 24.12.2013);

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 717/2014, (ELT L 190/45, 28.6.201);

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mittetulundussektorile ja laenu finantseerijatele laenu andmise kord (laenamise kava; kinnitatud MES nõukogu 05.04.2019 otsusega (3.2);

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus ( RT I, 15.03.2019, 22);

Kalandusturu korraldamise seadus ( RT I, 28.12.2018, 37);

Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise leping 3.4-23/87 (RT I, 01.04.2015, 11);
MESi põhikiri.