Tagatis ettevõtjate rahastamiseks emiteeritud võlakirjade ostjatele

Investorvõrgustike arendamine ja kaasamine maaettevõtluse edendamiseks

Seadusandlik alus
(Eesti seadusandlus)

 • Väärtpaberituru seadus
 • Eesti Väärtpaberite Keskregistri seadus
 • Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
 • Kalandusturu korraldamise seadus

 

Programmi vastavus Euroopa seadusandlusele
(suunised või muud regulatsioonid)

 • Komisjoni teatis viite-ja diskontomäärade kindlaks määramise meetodi läbivaatamise kohta 2008/C 14/02.
 • Komisjoni teatis EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes 2008/C 155/02.
 • Meetme puhul rakendatakse intresse ja garantiitasusid, mille puhul ei ole tegemist riigiabiga.

 

Eesmärk
(kellele on meede suunatud ja miks, miks me seda meedet tahame anda, milleks see vajalik on)

Alternatiivsete finantsvahendite kaasamise võimaluste pakkumine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Sihtgrupp
(kes saavad toetust, kes on lõplikud kasu saajad, regioonid)

 • Emitent vastab väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete kriteeriumitele.
 • Emitent tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil või asub seal tema oluline investeeringuobjekt.
 • Emitent tegeleb põllumajandussaaduste töötlemise, kalandustoodete tootmise või töötlemise või muu maamajandustegevusega.

 

Kriteeriumid
(nõuded, piirangud, kirjeldus ja taotlemise tingimused)

Emitent:

 • omab omakapitali, mis vastab seaduses ettenähtud nõuetele;
 • ei ole maksuvõlglane; 
 • ei ole finantsraskustes.

 

Ostu ja garanteerimise tingimused:

Summa:

 • Tagamise ülempiir on  2, 5 miljonit eurot ettevõtte kohta, kuid kogusumma ei ole suurem kui 80% emissiooni mahust.
 • Võlakirjade ostulimiidi kinnitab MES nõukogu koos garantiiandmise otsusega;

 

Minimaalne intress ja garantiitasu: 

 • Tagatiste ja pantide puudumisel või mittepiisavusel on aastane minimaalne garantiitasu sõltuvuses ettevõtte krediidireitingust, mis tuleneb Komisjoni Teatisest 2008/C 155/02.
 • VKEde puhul, kellel puudub bilansile tuginev krediidireiting on minimaalne garantiitasu  3,8%.
 • Garantii puhul, mille katteks on vormistatud MESi kasuks tavapärased pandid vastavalt heale laenamistavale ja turupõhistele hinnangutele, on minimaalne garantiitasu 0,4%.
 • Võlakirjadelt makstav intress peab olema suurem kui Eesti Vabariigile kinnitatud baasmäär pluss 100 baaspunkti suurune marginaal;

 

Kestus: 
kuni 10 aastat;

Tagatised:
hüpoteek, kommertspant, käendus.

Vajalikud dokumendid:

 • projekti lühikirjeldus;
 • projekti finantsandmed;
 • võlakirjade emissiooniprospekt;
 • võlgniku muude laenude/kohustuste nimekiri;
 • majandusaasta aruanne.