Käendus ettevõtja ja mittetulundussektori võlakohustusele

Õiguslik alus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse põhikiri

Eesmärk

Parandada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste finantsvahendite kättesaadavust.

Sihtgrupp
(kes saavad toetust, kes on lõplikud kasu saajad)

Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes ei ole raskustes olevad. VKE-de määratlemisel lähtutakse Euroopa Komisjoni määratlusest:

VKE-de kategooriasse kuuluvad ettevõtted (majandustegevusega tegelev mis tahes üksus olenemata selle õiguslikust vormist, sh korrapärase majandustegevusega ühing ja ühendus), millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot).

Üldjuhul sihtasutus ei käenda Tallinnas tegutsevate ettevõtete pangalaene välja arvatud toiduainetööstuse- ja kalandusettevõtted.

Käenduse tingimused

Käendus peab olema seotud konkreetse finantstehinguga (nt laen, kapitalirent jms), kindlaksmääratud maksimumsummaga ja ajaliselt piiratud. Sihtasutusel on võimalik anda käendus kuni 80% ulatuses tasumata laenu (või muu rahalise kohustuse) põhisummast ning käendus ei saa olla suurem kui 2,5 miljonit eurot. (ettevõtja kohta). Käendus on tasuline, kuid lepingu sõlmimine või muutmine on tasuta.

Kirjeldus

Käendus laieneb üksnes võlgniku põhikohustusele ning täiendab võlgniku vastutust. Sihtasutus vastutab üksnes juhul, kui nõuet põhivõlgniku vastu ei saa rahuldada. Võlgniku kohustuse täitmisel läheb võlausaldaja nõue täidetud ulatuses üle sihtasutusele. 

Taotlemise tingimused

Sihtasutus võtab käenduse taotlusi vastu aastaringselt. Sihtasutuse antava käenduse saaja võib olla VKE-de või mittetulundussektori finantseerija, kes on sihtasutusega sõlminud koostöölepingu: krediidiasutus, hoiu-laenuühistu ning juhul, kui käendatatakse liisingulepingust tulenevat kohustust, siis ka krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus. Käenduse taotluse esitab sihtasutusele finantseerija enne laenutaotleja finantseerimist sihtasutuse veebilehel avaldatud vormil.

Käendust võib taotleda laenutaotleja jaoks, kes on esitanud krediidi- või finantseerimisasutusele taotluse laenu saamiseks, kelle omakapital vastab äriseadustikus esitatud nõuetele, kellel puudub tagatise taotluse esitamise ajal riiklike maksude maksuvõlg või on sellise maksuvõla tasumine ajatatud, kellel on oma tegevuseks nõutavad kehtivad tegevusload ja/või litsentsid ning kes on hinnanguliselt võimeline täitma finantseerimistehingust tulenevaid kohustusi.

Täpsemad tingimused käenduse taotlemise osas on kirjeldatud sihtasutuse veebilehel.