Kinnitatud MES nõukogu 09.08.2019 otsusega (pr nr 6 p 5.3).
Muudetud MES juhatuse 22.09.2023 otsusega nr 32


1. Eesmärk

1.1. Käesoleva Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele ühekordse õpitoetuse määramise korraga (edaspidi ka kord) reguleeritakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) poolt väljaantava õpitoetuse korraldamist.
1.2. Toetuse eesmärk on aidata kaasa maaelu ja maamajandusliku kõrghariduse edendamisele ja toetada rahaliselt maamajandusega seotud õppekava tudengeid.
1.3 Sihtasutus määrab ühekordse õpitoetuse käesolevas korras sätestatud tingimustel üks kord kalendriaastas kuni kahele üliõpilasele, kes õpivad kas Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis ja kes vastavad käesolevas korras kehtestatud nõuetele.

2. Kandidaadile esitatava nõuded

2.1 Toetust võivad taotleda Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased, kes õpivad ühel loetletud õppekavadest:

 • aiandus;

 • avalik haldus ja riigi teadused (TTÜ);

 • geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus;

 • kalandus ja rakendusökoloogia;

 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (TTÜ);

 • keskkonnakaitse;

 • keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus;

 • loomakasvatus;

 • maaehitus;

 • maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine;

 • metsandus;

 • põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;

 • rakenduskeemia ja geenitehnoloogia (TTÜ);

 • tehnika ja tehnoloogia;

 • teede ehitus ja godeesia (TTÜ); 

 • toiduainete tehnoloogia;

 • toidu- ja biotehnoloogia;

 • vesiehitus ja veekaitse;

 • veterinaarmeditsiin (spetsialiseerumisega produktiivloomade ja hobusemeditsiini suunal

2. 2 Toetuse taotleja peab olema

2.2.1 bakalaureuseõppe kolmanda kursuse statsionaarse õppe üliõpilane, veterinaarmeditsiini õppekava kuuenda kursuse üliõpilane; (ehitus)inseneriõppe viienda kursuse üliõpilane;

2.2.2 immatrikuleeritud Eesti Maaülikoolivõi Tallinna Tehnikaülikooli, õpib täiskoormusel, ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;

2.2.3 hea  (vähemalt 3.3) kaalutud keskmise hindega;

2.2.4 hea(de) hinnangu(te)ga praktika(te) sooritamise kohta;

2.2.5 osalenud õppekava välis(te)s erialas(t)es tegevus(t)es;

2.2.6 teinud uurimistöö(d), osalenud uurimistöö(de)s;

2.2.7 seotud maaeluga praegu või tulevikus;

2.2.8 toetuse taotleja on toetuse taotlemise hetkel noorem kui 28-aastane. 

3. Taotluste esitamine

Eesti Maaülikooli kandidaadid esitavad allkirjastatud taotlused (lisa 1) Maaelu Edendamise Sihtasutusele  mes@mes.ee  24. oktoobriks. Tallinna Tehnikaülikooli kandidaadid esitavad allkirjastatud taotlused läbi Arengufondi (rohkem infot  taltech.ee/arengufond)

3.1 Taotlus sisaldab:

3.1.1 kandidaadi ees- ja perekonnanimi;

3.1.2 isikukood;

3.1.3 arvelduskonto number;

3.1.4 elukoha aadress;

3.1.5 e-post, telefoni number;

3.1.6 õppekava nimetus;

3.1.7 kursus;

3.1.8 kirjeldus ja praktika juhendaja hinnang sooritatud praktika(te) kohta;

3.1.9 kirjeldus erialas(te)s õppekava välis(te)s tegevustes osalemise kohta;

3.1.10 kirjeldus ja hinnang tehtud uurimistöödest või osalemisest uurimistöödes;

3.1.11 essee teemal „Minu töö ja tulevik õpitud erialal“, essee pikkus 1500 – 2000 tähemärki;

3.1.12 õppeasutuse tõend õpitulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);

3.1.13 õppeasutuse teatis õppimise kohta, mis kinnitaks, et üliõpilane õpib täiskoormusega, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kus on kirjas õppekava täitmise maht (%)

3.1.14 õppeasutuse lühike kirjalik iseloomustus üliõpilase kohta, sh üliõpilaste silmapaistvamad saavutused pikkusega kuni 500 tähemärki.

4. Toetuse saajate väljaselgitamine

4.1 Toetuse saajate väljaselgitamiseks moodustab Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja kaks parimat, võttes aluseks punktis 2 toodud kriteeriumid. Komisjoni liikmete häälte või antud punktide võrdse jagunemise korral kandidaatide vahel valitakse võitjaks kandidaat, kellele andis hääle või maksimumpunktid komisjoni esimees. Komisjoni esimees on Sihtasutuse juhatuse liige.

4.2 Komisjon esitab oma ettepaneku toetuse maksmiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja toetuse saajad. Toetuse saajate nimed avalikustatakse pressis.

5. Toetuse ülekandmine

Ühekordne toetus, suurusega 1000 (üks tuhat) eurot üliõpilase kohta, makstakse üliõpilase poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 14. detsembriks.

6. Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab toetuste väljastamisega jätkamise ja toetuse summa üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.

7. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Maaelu Edendamise Sihtasutuse isikuandmete töötlemise korrale, mis on leitav siit.

Toetuse taotlemiseks tuleb täitsa allolev vorm
EMÜ ja Taltechi maamajandusega seotud tudengite toetuse andmise korra lisa 1 - ankeet
Lisainfo: Eva Burm, eva.burm@mes.ee, tel  648 4089


T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.