Laenud

Laenud

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) on maapiirkonna majandusarengu oluliseks teguriks. Paljude riikide kogemus aga näitab, et isegi kui pangandussektor ja finantsturud on hästi arenenud, esinevad turu ebakohad just väikeettevõtete finantseerimisel. Tihtipeale esineb neil raskusi kapitali või laenu saamisega ja nad ise suudavad pakkuda üksnes piiratud tagatisi või vajavad väikesemahulist lisakapitali, mille väljastamne on pankadele majanduslikult ebaotstarbekas kuna  tehingukulud on ebaproportsionaalselt suured. Seetõttu on oluline tagada ka VKE-dele vajalikus mahus finantseerimisvahendeid.

Kellele on mõeldud sihtasutuse laenud?

Sihtasutus pakub:

  • laenu krediidiasutuse vahendusel, kus krediidiasutus võib oma klientide (äri- ja mittetulundussektor) finantseerimiseks kasutada sihtasutuse sihtotstarbelist laenuraha;
  • laenu ettevõtjatele ja LEADER tegevusgruppidele

 

Sihtasutus finantseerib Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud biomajandusvaldkonna ning maapiirkondade äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Sihtasutus finantseerib (sh tagab) selliseid biomajandusvaldkonna ettevõtteid või esindusorganisatsioone, kelle tegevuse eesmärgiks on Eestis tekkiva bioloogilise vara tootmine või väärindamine või kes kasutavad oma toodangu tegemisel olulises osas Eestist pärit toorainet või tegutsevad selliste ettevõtete või organisatsioonide huvides. Sihtasutuse tooted on suunatud eelkirjeldatud tingimust arvestades järgmistele tegevustele: toidu tootearendus, sisendite müük esmatootjatele, esmatootmine, toodete kokkuost ja vahendamine, töötlev tööstus, tootjate otseturundus. Ettevõtja või esindusorganisatsiooni tegevuskohale piirangud puuduvad, kuid sihtasutus ei finantseeri otseseid eksporditehinguid.

Lisaks biomajandusvaldkonna tegevustele finantseerib (sh tagab) sihtasutus maapiirkondade ettevõtteid ja mittetulundussektorit, kui finantseerimist vajav tegevus võimaldab luua või säilitada töökohti maapiirkondades või parendab või säilitab maapiirkondade elukvaliteeti. Maapiirkondadeks loetakse kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn ja Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused ning Tartu linn asustusüksusena (arvesse võetakse kohalike omavalitsusüksuste piirid seisuga 06.10.20171) . Maapiirkonnaks loetakse kõik saared, olenemata haldusalalisest kuuluvusest. Mittetulundussektori osas loetakse maapiirkonnaks ka Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused, kui finantstoode on seotud toetuste sildfinantseerimisega.

Maapiirkondade määratlust selgitav kaart

Sihtasutus finantseerib kinnisvara arenduse valdkonna tegevusi ainult piirkondades, kus sihtasutus, vastavalt meetmele "Eluaseme kaaslaen krediidiasutusega", annab eraisikutele eluaseme kaaslaene.

Laenu saamiseks tuleb pöörduda sihtasutuse poole, meie analüütikud meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.
 

Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir +372 648 4402 laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt +372 648 4771 marina.kytt@mes.ee

Kristiina Raba +372 648 4017 kristiina.raba@mes.ee