eesmärk

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja põllumajandussektori konkurentsivõime suurendamine, keskkonnahoiu ning ressursitõhususe ja kestva ning kvaliteetse tööhõive edendamine

MAKi meetmed:

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas (meede 6.4);

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (meede 4.1);

Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (meede 4.2).

MAKi rahastamisvahendi laenud:

 • Mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (kasvulaen);

 • Pikaajaline investeerimislaen koos pangaga (investeerimislaen).

Juhime tähelepanu!

MAKi rahastamisvahendi sihtfondi laenu ei tohi kasutada toetuse eelrahastamiseks, toetust ei tohi kasutada laenu tagasimakseks.

MAKi rahastamisvahendi sihtfondist laenu võttes peab arvestama, et MAKi laenuga rahastatava investeeringu (kulu) kombineerimisel muu toetusega (PRIA, RTK, KIK jm), ei tohi laenu ja muu toetuse kogusumma olla suurem asjaomase kuluartikli kogusummast. Kuluartikli kogusumma (laen + muu toetus) ületamisel on laenuvõtja kohustatud enamsaadu erakorraliselt tagastama. 

kasvulaen

Sihtrühm ja sihtotstarve

 • Mikro- ja väikeettevõtja.

 • MAK meetme 4.1 või 4.2 või 6.4 tegevusteks.

 • Investeeringuga seotud käibekapitali võib rahastada kuni 30% laenust, kuid mitte rohkem kui 200 000 eurot.

kasvulaen

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

 • Kuni 10 aastat+ kuni 5 aastat maksepuhkust.

 • 5000-200 000 eurot.

kasvulaen

Intress ja tagatis

 • Mitte väiksem kui 3% + viimane Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP määr).

 • Tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 50% laenusummast.

investeerimislaen

Sihtrühm ja sihtotstarve

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja (meede 4.1 ja 4.2)

 • Mikro- ja väikeettevõtja (meede 6.4)

 • MAK meetme 4.1 või 4.2 või 6.4 tegevusteks. 

Investeeringuga seotud käibekapitali võib rahastada kuni 30% laenust, kuid mitte rohkem kui 200 000 eurot. 

investeerimislaen

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

 • 200 000-1 000 000  eurot või kui laenu saajaks on tootjarühm MAK-i meetme 4.1 mõistes või tema valitseva mõju all olev äriühing, siis vahemikus 200 000-3 000 000 eurot.
 • Kuni 15 aastat+ kuni 10 aastat maksepuhkust.
Kaaslaen pangaga, millest panga osa moodustab vähemalt 50%.
investeerimislaen

Intress ja tagatis

 • Mitte väiksem kui 2% + viimane Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP määr).
 • Tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 50% laenusummast, tootjarühmal vähemalt 30% laenusummast.
Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Abiga laen

Laen sisaldab abielementi juhul, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule. 

Teatise alusel leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist 

 • Marginaal leitakse tuginedes asjaomase laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavatele tagatistele.

MAKi meetmetele 4.1, 4.2 ja 6.4 on MAKis 2014-2020 kehtestatud abielemendi rahalised piirsummad ja piirmäärad, millest sihtasutus on kohustatud lähtuma.

Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 220

Laenu taotlejale/laenu saajale lisandunud nõuded

 • Ettevõtja omakapitali osakaal (Equity ratio) enne finantstootest antava laenu väljastamist on vähemalt 25% ja pärast laenu väljastamist on vähemalt 10%;

 • Ettevõtja laenumaksete ja intresside kattekordaja (DSCR) on igal ajahetkel konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1;
 • Ettevõtja koguvõla ja EBITDA suhe (Debt/EBITDA) on kuni 7 ja põllumajandussaaduste esmatootjatele kuni 10.
Mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen tingimused Pikaajaline investeerimislaen tingimused

Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud rahastamisleping ja muutmise lepingud:

Rahastamisleping nr 10 Maaelu arengukava 2014-2020 rahastamisvahendi sihtfondi haldamiseks Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 346 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 3 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 201 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 178 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 49 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 157 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 81 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 220 Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 362

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.