eesmärk

Kalandussektori arengu soodustamine

EMKFi rahastamisvahendi laenud:

 • Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen koos pangaga. 

 • Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen (Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 12.12.2022)

 • Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 16.03.2022)

Juhime tähelepanu!

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) rahastamisvahendi laenu ei tohi kasutada toetuse eelrahastamiseks, toetust ei tohi kasutada laenu tagasimakseks.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) rahastamisvahendi sihtfondist laenu võttes, peab laenuvõtja arvestama, et laenuga rahastatava kulu kombineerimisel muu toetusega (PRIA, RTK, KIK jm), ei tohi laenu ja muu toetuse kogusumma olla suurem asjaomase kuluartikli kogusummast. Kuluartikli kogusumma (laen + muu toetus) ületamisel on laenuvõtja kohustatud enamsaadu erakorraliselt tagastama.

kala töötlemiSe investeerimislaen

Sihtrühm ja sihtotstarve

 • Mikro-, väikese- või keskmise suurusega ettevõtja, kelle suhtes on kooslaenaja teinud laenuotsuse.
 • Ettevõtja omakapitali suurus on soovituslikult vähemalt 200 000 eurot, laenu kattekordaja  konservatiivsel hinnangul on soovituslikult vähemalt 1,1 ja likviidsuskordaja on soovituslikult 0,5.

 • Kala töötlemisega tegeleva ettevõtja uued täiendavad investeeringud põhivarasse. Laenu summast kuni 30% võib kasutada investeeringuga seotud käibevahendite rahastamiseks.

Kala töötlemise investeerimislaen

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

 • Laenu summa alates 100 000 eurot.

 • Laenuperioodi pikkus kuni 15 aastat, sealhulgas maksepuhkus kuni 5 aastat.

 • Kaaslaen pangaga, millest panga osa laenude kogusummast on vähemalt 30%.

kala töötlemise investeerimislaen

Intress ja tagatis

 • Määratakse turutingimustel.

 • Tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 80% laenusummast.

Abielemendiga laen

Laen sisaldab abielementi juhul, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule.

Teatise alusel leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist.

 • Baasmäär on avaldatud Euroopa Komisjoni kodulehel.

 • Marginaal leitakse tuginedes asjaomase laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavatele tagatistele.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud haldusleping ja muutmise lepingud:
Haldusleping nr 16 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rahastamisvahendite haldamiseks ja rakendamiseks Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 177 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 151 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 198 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 240 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 129 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 23 Halduslepingu nr 16 muutmise leping nr 401

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.